КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Важно

Уважаеми потребители,

От 01.02.2018г. Патентно ведомство на Република България въвежда 6 нови безплатни електронни услуги, предназначени за настоящите и бъдещи представители по индустриална собственост и техните съдружия, а именно:
          -Искане за вписване на представител по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за вписване на промяна в името и/или адреса на представител по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за вписване на съдружие на представители по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за вписване на промяна на име и/или адрес на съдружие на представители по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за включване в курс за обучение на представители по индустриална собственост
          -Искане за допускане до изпит за представител по индустриална собственост
Услугите ще са достъпни през портала за електронни услуги на ведомството portal.bpo.bg и ще предоставят възможност за бързо и лесно подаване на съответните искания, като по този начин се улеснява и комуникацията между ведомството и заявителите на новите услуги.
Подадените искания трябва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), или в едномесечен срок от датата на заявяване, в Патентно ведомство трябва да бъде представен подписан оригинал на хартиен носител, при липса на електронен подпис.

Уважаеми потребители,

От 23.01.2018г. Патентно ведомство на Република България въвежда електронни регистри на представителите по индустриална собственост и техните сдружения. Регистрите са достъпни през портала за електронни услуги на ведомството https://portal.bpo.bg и ще заместят до сега поддържания списък в PDF формат. 

От 01.02.2018г. предстои въвеждане и на 6 нови електронни услуги, предназначени за представителите по индустриална собственост.

Заедно с въвеждането на новите услуги, предстои въвеждане за всички услуги, изискващи електронен подпис, на изцяло обновена система за електронно подписване, отговаряща на изискванията на Регламент ЕС 910/2014. С оглед осигуряване на безпроблемен преход към новата система за електронно подписване от 01.02.2018г., умоляваме всички заинтересовани потребители до тази дата да тестват своите електронни подписи в тестовото приложение за електронно подписване. Подробни инструкции са прикачени там.


Уважаеми потребители,

Считано от 12.12.2017 година ВТОРНИК, е в сила нова Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на РБ, приета с ПМС №271 от 08.12.2017 година, обн. в ДВ брой 99/12.12.2017.

Изменение на Тарифата
ТАРИФА за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България


НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЗА ПЛАТЕНИТЕ В ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО ТАКСИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА И ТАРИФАТА, ФАКТУРИ НЕ СЕ ИЗДАВАТ.


Контакт с нас – телефон 02/9701 321

     Уведомяваме нашите клиенти и заявители, че на посочения телефон не се извършват справки по подадени заявки или по предоставени административни услуги. Информация за административните услуги, извършвани от Патентно ведомство, включваща: попълването на исканията за тях, цената на услугите и размера на таксите, можете да получите на място в Регистратурата на Патентно ведомство или след подадено писмено искане на факс 02/ 8735 258 или на e-mail: services@bpo.bg.

На всякакви други запитвания, извън посочените по – горе ще бъде отговорено само в случай, че са подадени писмено или са поставени на място в Регистратурата.


Уважаеми потребители,

Уведомяваме ви, че със Заповед № 647 от 05.12.2017г. и на основание чл.81, ал.1 от ЗПРПМ и чл.7, ал.2, т.16 от Устройствения правилник на Патентно ведомство са утвърдени образци на защитните документи, издавани  от Патентно ведомство на РБ. Информираме ви, че считано от 05.12.2017г. в защитните документи отпадат международно приетите кодове за означаване на библиографски данни, както и данните за представителя по индустриална собственост.


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!!!
Патентно ведомство на Република България уведомява всички заинтересовани лица, че считано от месец октомври 2017 г. Официалния бюлетин ще се издава само в електронен формат, два пъти месечно, както следва:

- на 15-то число от съответния месец, а когато това е почивен ден, бюлетинът се издава на следващия работен ден;
- в последния работен ден на месеца.


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!!!
Патентно ведомство на Република България уведомява всички заинтересовани лица, че брой № 9/2017 г. на Официалния бюлетин ще бъде публикуван на 26.09.2017 г.

Уважаеми  потребители,
Съгласно Заповед № 359/20.09.2016г. и Заповед № 457/23.11.2016г.  на председателя на Патентно ведомство, ви уведомяваме, че защитните документи, свързани с обектите на индустриалната собственост, които се издават  от Ведомството,  се получават както следва:
На ръка, в регистратурата:
- лично от заявителя/ притежателя;
- от представителя по индустриална собственост, ако има упълномощен такъв;
- от законния  представител на юридическото лице;
- срещу представяне на изрично пълномощно от по-горе изброените, ако не е нито един от тях;
По пощата :
- само при изрично писмено искане за изпращане по пощата с посочен точен адрес от заявителя/ притежателя, респективно представителя по индустриална собственост или управителя на юридическо лице.

Заповед на председателя на Патентното ведомство за прилагане на  чл. 81, ал 1 от ЗПРПМ и  във връзка чл.3, ал.2 и  чл.5, т.12 от Устройствения правилник на Ведомството. 

Уведомяваме ви, че в раздел Законодателство е публикуван  Проект на Наредба за представителите по индустриална собственост. Проектът е публикуван и в Портала за обществени консултации.  Срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни, считано от датата на публикуването му.  С проекта можете да се запознаете тук

Внимание!
Патентното ведомство на Република България предупреждава за опити на юридически и физически лица да заблудят заявителите и притежателите на права върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост. Прочетете повече тук.

     Уведомяваме нашите  заявители и клиенти, че лимитът за получаване на съобщение по електронна поща с прикачен файл е 10 Mb. В тази връзка, и с цел успешно получаване на Вашата кореспонденция, Патентното ведомство Ви приканва  да не надвишавате този обем.

Уважаеми потребители,

В изпълнение на решение №338/23.06.2017г. на Министерски съвет и с оглед намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, Патентно ведомство уведомява своите потребители, че следните 12 удостоверителни документа, не се изискват от заявителите на хартиен носител:
1.    Удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенция по вписванията;
2.    Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенция по вписванията;
3.    Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенция по вписванията;
4.    Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, издавано от Агенция по вписванията;
5.    Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи, издавано от Агенция „Митници“;
6.    Удостоверение обр. УП-7 за размер и вид на пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;
7.    Удостоверение за брак, издавано от общинска администрация;
8.    Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Национална агенция за приходите;
9.    Удостоверение за семейно положение, издавано от общинска администрация;
10.  Удостоверение за съпруг/а, деца, издавано от общинска администрация;
11.  Удостоверение обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;
12.  Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация.

Уважаеми потребители,

От 04.07.2017г. в Патентно ведомство на Република България е внедрена нова версия на Портала за електронни услуги, която предлага допълнителни механизми за улесняване и ускоряване на комуникацията с гражданите и бизнеса и усъвършенствана система за електронните разплащания.
Най-важните нововъведения в новата версия на портала са:

  • Механизъм за изпращане на кореспонденция до заявителите по електронен път;
  • Механизъм за електронни съобщения (нотификации) за наличие на нова електронна кореспонденция нововъзникнали дължими такси, с директна връзка към усъвършенствания механизъм за електронни разплащания.

Повече информация можете да намерите тук.

ВАЖНО!

Уважаеми потребители,

С оглед намаляване на административната тежест за потребителите, които ползват услугите на Ведомството, от 4 юли 2017г. е в сила новият Ценоразпис на услугите, предоставени на обществеността от Патентно ведомство на Република България (обн. в бр. 53 на ДВ от 4 юли 2017г.)
Ценоразписа можете да намерите  тук.


НОВИНИ
Конференция в рамките на Българското председателство организират Патентно ведомство и Обсерваторията
В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, Патентно ведомство на Република България, в партньорство със Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/, чрез Европейската Обсерватория за нарушенията на правата на интелектуалната собственост /Обсерваторията/, ще бъде домакин на конференция „Интелектуалната собственост в образованието“. Събитието ще се проведе  на 20-ти февруари 2018 г. от 9.30 ч. в зала „Средец“ на хотел „Балкан“. Вицепремиерът по икономическата и демографската политика г-н Валери Симеонов, заместник –министърът на образованието г-н Иван Димов, директорът на Обсерваторията г-н Пол Майер и д-р Петко Николов, председател на Патентно ведомство, ще открият конференцията. На форума ще бъдат представени презентации и ще се проведат дискусии относно най-новите тенденции в развитието на интелектуалната собственост в областта на образованието.

Отново като част от Българското председателство на Съвета на ЕС, Обсерваторията организира среща с представителите на публичния сектор, която ще се проведе в България на 21 и 22 февруари 2018 г. Участниците ще бъдат запознати с годишния доклад за дейността на Обсерваторията през изминалата 2017 г., с най-значимите резултати от постигнатото през годината, с текущата работа и бъдещите инициативи.
 
Списъци на кандидатите за представители по индустриална собственост, допуснати до писмен изпит
Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели, съгласно Решение от 13.02.2018 на председателя на Патентното ведомство, допуснати до писмен изпит, който ще се проведе на 23.02.2018 г.
1.      Дамяна Цветанова Стойчевска
2.      Теодора Руменова Попова
3.      Николай Тодоров Стоянов
4.      Максим Димитров Христов
5.      Десислава Василева Неделчева
6.      Ангелина Станимирова Илиева
7.      Камелия Кирилова Аничина - Заркова
8.      Тодор Иванов Комилев
9.      Живко Радославов Радев
10.    Зорница Мирославова Димитрова
11.    Цветелина Асенова Читакова
12.    Ивайло Маринов Маринов
13.    Камен Сашов Гогов
14.    Иван Маринов Маринов
15.    Ангел Павлов Марков
16.    Ивелина Красимирова Чернева

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, съгласно Решение от 13.02.2018  на председателя на Патентното ведомство, допуснати до писмен изпит, който ще се проведе на 26.02.2018 г.
1.      Дамяна Цветанова Стойчевска
2.      Атанас Спилков Хубенов
3.      Николай Тодоров Стоянов
4.      Владислав Здравков Николов
5.      Запрянка Спасова Маринова
6.      Мирослава Николова Тоцева
7.      Максим Димитров Христов
8.      Десислава Василева Неделчева
9.      Диана Руменова Попова
10.    Сениха Ахмед Рюстем
11.    Тодор Иванов Комилев
12.    Рашко Богданов Стоянов
13.    Зорница Мирославова Димитрова
14.    Камелия Георгиева Каменова
15.    Ивайло Маринов Маринов
16.    Илияна Христова Тепавичарова
17.    Клеоника Колева Арабаджиева
18.    Яна Николова Георгиева
19.    Кристина Иванова Димитрова
20.    Камен Сашов Гогов
21.    Ангел Павлов Марков
22.    Миглена Аврамова Молхова-Владова
23.    Йордан Ивайлов Танков
24.    Патриция Александрова Черкезова
25.    Минко Петров Тодоров
26.    Ивелина Красимирова Чернева
27.    Киро Владев Киров
28.    Александра Петрова Ласина
29.    Юра Чавдарова Минчева
30.    Венцислав Марков Енчев
31.    Юлиана Павлова Златанова
32.    Татяна Георгиева Тотева
33.    Фани Александрова Колева
34.    Цветелина Димитрова Димитрова
35.    Йоана Иванова Миланова
36.    Лилия Емилова Хаджийска
37.    Деница Георгиева Матева
38.    Момчил Георгиев Петров
39.    Гергана Димитрова Димитрова
 
Актуално Печат
Учебно посещение в сграда на ЕПВ в Хага - присъединете се към нас!
Използвайте възможността да участвате в еднодневното
учебно посещение
в Европейското патентно ведомство в Хага на 20 март 2018 г. – ще се запознаете с работата на ведомството от първа ръка!
Срок за регистрация
: 6 март 2018
Taргет група:
студенти от всички специалности от европейски университети и изследователски центрове, възпитатели, ръководители и други заинтересовани лица. Повече информация и регистрация

Допълнителни дати за учебни посещения през 2018:
Mюнхен 21 юни 2018 (срок за регистрация: 7 юни 2018)
Mюнхен 11 октомври 2018 (срок за регистрация: 27 септември 2018)

За повече въпроси: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите .

Вече са достъпни онлайн три записани уебинара на страницата на електронния образователен център на Европейската патентна академия 
Новите записи на уебинарите се предлагат безплатно и могат да бъдат гледани по всяко време:
Селекция изобретения - правилата на играта (техническа област: химия и науките за живота)
Изменения и не проучвани предмет-значение (техническа област: всички технически области, с акцент върху механичните и химическите сфери)
CII – осигуряването на информация е ключът, а не бариерата, за способността на патентоване (техническа област: всички ICT сфери, науките за живота, потребителските технологии)
NB: Регистрацията за Експертизата е от значение 2018 вече е отворена

Научете повече

Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) създаде Портал за „прозрачност“

Основната цел на портала е да предоставя на ползвателите бързо  и по възможно най-лесния начин информация за EUIPO като организация, за нейните правила, влияние  в обществото, обхват на дейност.  Той ще допринесе за издигане на репутацията на Службата като прозрачна и устойчива организация.
В Портала са включени дейности и документи от практическо значение, както и организационна, правна и статистическа информация. Могат да бъдат намерени доклади по различни теми, както и линкове към официалния регистър на документите. Тази информация ще бъде интересна за специалистите, работещи в областта на закрилата на правата върху интелектуалната собственост.
За всички, които се интересуват, електронният адрес на Портала е: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Поглед на 360° върху управлението на ИС!
Това е вашият шанс да се научите ефективно да дефинирате и изпълнявате концепции по интелектуална собственост (ИС) във вашата компания. Предлагаме ви 3 серии от сесии във виртуална класна стая по управление на ИС (IP – intellectual property) по следните теми:
•    Стратегия на ИС (регистрация)
•    Иновация, оценка и защита (юни 2018)
•    ИС - извличане на стойност и комерсиализация (октомври 2018)
Първата сесия по IP стратегия започва на 1 март 2018 г. Състои се от 5 едночасови онлайн сесии, които покриват основни мениджърски принципи и как да ти прилагаме в стратегическото управление на активите на ИС.
Tемите включват:
•    IP стратегия в основата на бизнес стратегия (част I и II)
•    създаване на IP стратегии за генериране на стойност
•    IP стратегии за извличане на стойност
•    Иновац
ии по отношение на околната среда и факторите, оказващи влияние

Краен срок за регистрация: 26 февруари 2018
За повече информация натиснете ТУК

Онлайн курс за предварителния изпит за европейски патентни представители
Все още можете да се запишете за онлайн курса в подготовка на предварителния изпит за европейски патентни представители –(EQE).
Eвропейският изпит за квалификация (EQE) проверява знанията на кандидатите и способността им да бъдат патентни представители в съдебни заседания пред Европейското патентно ведомство. Курсът се предлага от Европейската патентна академия и съдържа 800 страници тренировъчен материал, викторини и сесии във виртуална класна стая по различни теми. Участниците ще могат да задават въпроси към европейски преподаватели посредством дискусионния форум и да си взаимодействат посредством виртуалните класни стаи.
Краен срок за регистрация: 26 януари 2018 г.
За повече информация натиснете ТУК

Европейското патентно ведомство (EPO) предлага през 2018 г. стажове за патентни специалисти
Практически стаж – работа с патентните оценители на ведомството.
Период: от 15 до 31 октомври 2018
Европейско патентно ведомство, гр. Мюнхен, Германия
Стажът ще бъде в дирекцията на ведомството, отговорна за целия процес по обследване, разглеждане на патенти и патентна опозиция. Ще имате възможността да работите по истински казуси от настоящата практика на ведомството и да правите предварителни проучвания. Всеки стажант ще бъде ръководен от един или двама патентни оценители, които ще предоставят информация стъпка по стъпка за цялостния процес по предоставяне на патенти.
Стажът е безплатен, но разходите за хотел, път и храна са за сметка на участниците.
Срок за подаване на заявки за участие: 31 януари 2018 г.
 За повече информация натиснете ТУК

Конференция „Проучванията са от значение“ - 2018

Защо да изберете „Проучванията са от значение“ -  на 23 - 25 април в Хага в ежегодното събитие на Европейското патентно ведомство, специално проектирано за професионалисти в сферата на проучването на патенти!
„Проучванията са от значение“ е уникално двудневно събитие, което предлага на търсачите на патенти ненадминат поглед зад кулисите на ЕПВ. Участниците ще могат да присъстват на лекции и упражнения за техники и стратегии на търсене, използвани от експертите на ЕПВ.
За повече информация, вижте ТУК.
Краен срок за регистрация: 16 март 2018
Регистрирайте се тук
 
Европейското патентно ведомство (EPO) предлага през 2018 г. стажове за патентни специалисти
Практически стаж – работа с патентните експерти на ведомството
Период: от 15 до 31 октомври 2018
Европейско патентно ведомство, гр. Мюнхен, ГерманияСтажът ще бъде в дирекцията на ведомството, отговорна за целия процес по обследване, разглеждане на патенти и патентна опозиция. Ще имате възможността да работите по истински казуси от настоящата практика на ведомството и да правите предварителни проучвания. Всеки стажант ще бъде ръководен от един или двама патентни експерти, които ще предоставят информация стъпка по стъпка за цялостния процес по предоставяне на патенти. Стажът е безплатен, но разходите за хотел, път и храна са за сметка на участниците.
Срок за подаване на заявки за участие : 31 януари 2018 г. За повече информация натиснете ТУК

Общо съобщение относно представянето на нови видове марки
Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (наричана по нататък „новата Директива относно марките“) съдържа разпоредби, които в още по-голяма степен сближават законодателствата на държавите членки относно марките по отношение както на материално-правните, така и на процесуалните въпроси. В същото време новата Директива относно марките отразява разпоредбите на Регламента за марките на ЕС по най-съществените въпроси и установява подобна процедурна рамка. Държавите-членки ще трябва да транспонират новата Директива относно марките, като приспособят националното си законодателство към нейното съдържание, в сроковете, предвидени в член 54, параграф 1 от новата Директива относно марките.
Този документ разглежда два съществени въпроса:
Определения и начини за представяне на различните видове марки
Приемливи формати на електронните файлове за нетрадиционните марки
Общо съобщение относно представяне на нови видове марки
Документът, разработен за целите на проекта – „Подкрепа за транспониране на Директивата“ може да намерите ТУК

Учебно посещение в EПВ - Мюнхен на 22 февруари 2018 г.
Целта на учебното посещение в Европейското патентно ведомство (European Patent Office - EPO) е да повиши информираността по отношение на Европейската патентна система сред студенти в европейски университети от различни специалности и други заинтересовани лица. Учебното посещение предоставя практически опит във връзка с дейността на ЕПВ, работата на експертите от ведомството, патентните експерти и адвокати.
За повече информация натиснете тук


Патентно ведомство участва в Европейския ден на предприемача
На 25 октомври 2017 представители на Патентно ведомство взеха участие в традиционния ежегоден Европейски ден на предприемача, организиран от Научноизследователския сектор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България,  Министерството на икономиката и Областен информационен център – София, който се проведе в сградата на Представителството на ЕК в София.
Европейският ден на предприемача е инициатива, която има за цел да популяризира успешни модели за създаване и развитие на нови предприятия. Концепцията за този форум е въведена от мрежата на европейските градове - EUROCITIES и Европейската комисия. Фокусът на събитието тази година бе насочен върху състоянието на предприемачеството в България и предизвикателствата, които членството в Европейския съюз поставя.
В рамките на панелната сесия „С патент и марка в Европа” г-жа Оля Димитрова, директор на дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишления дизайн” в Патентно ведомство, запозна участниците с работата на институцията и развитието на законодателството в областта на полезните модели, изобретенията и промишления дизайн.
img-461187580b5a1cf396b79c83115ba177-v


Европейското патентно ведомство (EPO) и Службата за разнообразието на растителните видове на общността (CPVO) със съвместна конференция през ноември
„Подкрепа за иновациите в растителния сектор“ е мотото на конференцията, която ще се проведе в Брюксел на 29 ноември 2017 г.
Във връзка с нота на Европейската комисия от 3 ноември 2016 г. относно някои текстове на Директива 98/44/ЕС, в която, наред с другото, се изразява виждането по въпроса за патентоването на продукти – растения и животни, - създадени чрез съществени биологични процеси (essential biological processes), в която ЕК заключава, че с приемането на Директивата, идеята на законодателството на ЕС е да изключи тези продукти от патентната система, на 29 юни 2017 г. Административният съвет на Европейското патентно ведомство излезе с решение да измени Правила 27 и 28 на Европейската патентна конвенция.
 На 29 ноември т.г. решението и следните теми: критерии за издаване на патент, последни развития в Системата за растително многообразие, ползите от защита чрез патент, прозрачност и достъп до информация и изобретения, ще бъдат представени от законотворци и експерти от ЕК, EPO, SPVO, асоциации и частния сектор.
На 4 октомври 2017 г. членовете на Административния съвет на СPVO избраха за председател на Съвета с 3-годишен мандат г-жа Бистра Павловска от България.
Повече информация ТУК:

Oбучение на кандидати за представители по индустриална собственост
 От 13 ноември до 15 декември 2017г. Патентното ведомство на Република България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.8 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.
Целта на курса е да се актуализират притежаваните от кандидатите теоретични знания и практически умения. Програмата на курса ще обхване 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлени дизайни”, като общата му продължителност е 5 седмици.
Курсът ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека.
Желаещите да се включат в курса могат да подадат молба по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават.
За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
email: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Награди ЕИТ за най-иновативни предприемачи в Европа
На 16 октомври 2017г. най-иновативните предприемачи в Европа бяха отличени на церемонията по връчването на наградите на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ) на INNOVEIT - Форума за иновации в Европа.
Наградите с награден фонд от 15 000 – 50 000 Евро се връчват в три категории – ЕИТ Промяна – за предприемачи, стимулиращи иновациите и осъществяващи обществени промени, ЕИТ Риск - за най-обещаващи начинания в Европа и ЕИТ Иноватори – за иновативните екипи, разработващи продукт или услуга с висок потенциал за обществено и икономическо въздействие.
Повече за победителите в отделните категории може да видите ТУК

За поредна година съюзът на изобретателите в България организира изложението „Изобретения, Трансфер, Иновации – ИТИ’17“
Събитието ще се проведе в София от 1 до 3 ноември 2017 г. в Дома на науката и техниката на ул. „Г. С. Раковски“ № 108.
При всяко свое издание изложението се превръща в забележителна среща на изобретатели, научни работници, предприемачи, патентни специалисти, а също и ученици. Вече повече от 10 години това е мястото и времето за провеждане на интензивен диалог между науката, индустрията и обществото.
Допълнителна информация, както и регистрационен формуляр за участие можете да намерите тук.


Г-н Антонио Кампиньош бе избран за президент на Европейското патентно ведомство
На 11 октомври 2017 г. Административният съвет на Европейската патентна организация (the European Patent Organisation) избра Антонио Кампиньош да наследи Беноа Батистели начело на Европейското патентно ведомство (the European Patent Office – EPO)). Пет-годишният мандат на новия президент започва на 1 юли 2018 г.
Г-н Кампиньош е португалец и понастоящем изпълнителен директор на Ведомството по интелектуална собственост към ЕС (EUIPO). Преди това е бил президент на Института по индустриална собственост на Португалия. В това си качество е представлявал Португалия на Административния съвет на Европейската патентна организация в продължение на няколко години. 


Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина Alicante News на EUIPO  
Страницата предоставя разнообразна информация относно управлението на правата върху търговски марки и дизайни, придружена с новини от практиката на ведомството.
Alicante News е също форум за новини и дебати по въпроси, свързани с развитието на интелектуалната собственост.
Секцията, която представя съдебната практика на ведомството, предоставя информация на месечна база за казусите, разгледани пред апелативния състав на EUIPO и пред Съда на Люксембург. Можете да разгледате бюлетина тук.

СОИС организира семинар за Хагската система за международна регистрация на промишления дизайн
Световната организация за интелектуална собственост/СОИС/ организира семинар във връзка с Хагската система за международна регистрация на промишления дизайн, който ще се проведе в централата на СОИС в Женева на 2 ноември 2017г. Семинарът има за цел да актуализира знанията за Хагската система и нейното функциониране и практиката на заявяване сред потребителите и потенциалните заявители.
Краен срок за регистрация 27 октомври 2017 г.
Повече информация можете да намерите на:
Documents:   
Registration:

Учебни посещения в Европейското патентно ведомство - ЕПВ

Четири на брой са планираните учебни посещения в офиси на ЕПВ през 2018 г., насочени към европейски студенти от всякакви специалности, както и към други заинтересовани лица. Инициативата цели да повиши осведомеността на гражданите и учащите относно европейската патентна система.
Посещенията – три в Мюнхен и едно в Хага - ще предоставят възможността да се придобие практически опит за дейността на ЕПО, работата на експертите от ведомството, патентните експерти и адвокати
За повече информация натиснете тук

На 6 и 7 декември 2017 г. в Прага EПВ организира Ден на потребителите на онлайн услуги
Европейското патентно ведомство (the European Patent Office) кани всички заинтересовани лица на втория поред Ден на потребителите на онлайн услуги, който ще се проведе в Прага на 6 и 7 декември т.г. Събитието продължава ден и половина и е насочено основно към патентните адвокати и персонала, работещ с документи по интелектуална собственост. Ще бъдат представени презентации по темата, като ще има и практически занятия относно работата с електронни документи.
Една от основните теми разглежда новия подход при подаване на документи в DOCX формат и ще бъде представена в зала, след което доразвита в последваща работна сесия.
Допълнителни пленарни сесии ще има на тема Industry 4.0 и нейното влияние върху патентната система, за достъпа на ЕПВ до документи в Азия, както и относно инициативата на ведомството да опрости процедурата по Опозиция.
По време на Деня на потребителя ще има много възможности за обсъждане на актуални теми и бъдещи инициативи с експертите на ЕПВ.
Информация относно програмата можете да намерите тук.
Регистрации за участие могат да се правят до 10 ноември 2017 г. вкл.

Новини от Европейската патентна академия

Европейската патентна академия към Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ съобщава за предстоящи през есента събития и обучения. Целта на обученията е да предоставят възможност на участниците в иновационния процес да повишат квалификацията си и да укрепят европейската система за закрила на правата върху индустриалната собственост. Целеви групи са изобретатели и научноизследователски организации, заявители, представители по индустриална собственост пред ЕПВ и други.
Повече за обученията можете да научите на сайта на Европейската патентна академия, както и от следните публикации:
"Guidelines2day" – поредица семинари за подаване на европейска патентна заявка и последващо поддържане на патента  - в Стокхолм на 25 октомври, Истанбул на 7 ноември, Брюксел на 28 ноември 2017, Лондон на 13 декември – повече за семинарите научете ТУК
Трансфер и комерсиализация на технологиите – дистанционен курс на 4 октомври – информация за темите на курса ТУК
Нов онлайн курс – Процедури по опозиция в Европейското патентно ведомство. Повече за темите, условията и записване онлайн ще научите ТУК 
Учебно посещение в Мюнхен 
Целта на обучението е повишаване на осведомеността за европейската патентна система сред студентите в европейските университети и други заинтересовани групи – повече ТУК

Академията на СЕСИС актуализира програмата си за есента на 2017
Повече информация вижте ТУК 

Новини от Европейския институт по технологиите
Предстои провеждането в Будапеща на иновационното изложение на Европейския институт по технологиите – INNOVEIT 2017, 16 – 17 октомври. Научете повече ТУК

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина на Европейската обсерватория на нарушения на права върху интелектуалната собственост
Можете да го разгледате през портала на Службата на ЕС за интелектуална собственост, на страницата на Еворпейската обсерватория - тук.
Порчетете повече за международната среща на високо равнище по прилагане на правата върху интелектуалната собственост, младежката среща по инициативата
Ideas Powered, срещи на Обсеравторията и др.

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина Alicante News на EUIPO  
Можете да го разгледате чрез страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост - тук.
Сред най-важните теми този път ще намерите: програма за висш мениджмънт на интелектуална собственост, интервю на Zsófia Lendvai в рубриката на James Nurton, по-интересни случаи от практиката и решения на Комисиите по жалби.

ДЕЙНОСТИ НА АКАДЕМИЯТА КЪМ СЛУЖБАТА НА ЕС ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Академията към Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС/ публикува календара на събитията за август. Научете повече за него, а също и за годишния план на Академията ТУК.

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина на EUIPO  Alicante News

Можете да го разгледате чрез страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост ТУК

КОНФЕРЕНЦИЯ: АПЕЛАТИВНИ КОМИСИИ И КЛЮЧОВИ РЕШЕНИЯ 2017
Европейската патентна академия напомня за предстоящата на 22-23 ноември 2017г. в Мюнхен, Германия, конференцияМ Апелативни комисии и ключови решения 2017, която предоставя уникален поглед към случаи от правната практика на Европейската патентна организация. Научете повече ТУК

ПЪРВИ ДОКЛАД НА ТЕМА КАЧЕСТВО ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
Европейското патентно ведомство публикува първия доклад за начина, по който прилага политиката си по качеството при всички свои продукти и услуги. Прочетете повече ТУК

ПОКАНА ЗА СТУДЕНТИ – УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКО ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО - МЮНХЕН
Студенти от всички области в европейските университети и други заинтересовани лица.са поканени на учебно посещение на 12.10.2017 г. в Мюнхен, Германия. Темата на обучението е „Фокус върху Европейското патентно право и биотехнологии“. Целта на това посещение е да повиши осведомеността за европейската патентна система сред студентите, да предостави практическия опит на Европейското патентно ведомство и да даде представа за работата на експертите на , патентните експерти и адвокатите.
Информация за участие в посещението може да намерите ТУК

СТАРТИРА ОН ЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗПИТ EQE Pre-examination 2018
Европейската патентна академия съобщи, че стартира смесено он лайн обучение в помощ на кандидати за явяване на предварителния изпит за европейски патентен прадставител - EQE Pre-examination 2018. Обучението е разработка на Европейската патентна академия и epi. Научете повече ТУК.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В 15-ТОТО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗЛОЖБА ИНФОИНВЕНТ - МОЛДОВА
Държавната агенция по интелектуална собственост на Република Молдова (ДАИС), съвместно с Международен изложбен център „Молдекспо“, организират за 15 път форум за специалисти по интелектуална собственост, който ще се проведе от 15 -18 ноември 2017 в Кишинев, Молдова.Основните теми на изложбата са ориентирани към представяне на постижения от научните и технологични области и създаване на връзки с бизнес сектора (малки и средни предприятия). Гости в предишни издания са били Европейско патентно ведомство, Патентните организации на Румъния, Китай, Естония и др., като и няколко университета.
Информация за участие можете да намерите ТУК

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА ВЪРХА ПО ПРАВОПРИЛАГАНЕ В ОБЛАСТТА НА ИС
На 22-23 юни 2017г. в Берлин се провежда междунардона Среща на върха по прилагане на правата по интелектуална собственост, организирана от Федералното министерство на правосъдието и закрилата на потребителите в Германия, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост - СЕСИС и Европейската комисия. 
На срещата се представят два нови доклада, които вече са досъпни и на сайта на Обсерваторията на нарушения на права върху интеректуалната собственост. За първи път е  изготвен съвместен доклад на СЕСИС и Организацията за международно сътрудничество и развитие на тема ‘Карта на реалните пътища на фалшифицираните стоки" /Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods’/. Другиият доклад е изготвен съвместно от СЕСИС и Европол и е на тема "Ситуационен доклад за 2017г. относно фалшифицирането и пиратството в ЕС" /2017 Situation Report on ‘Counterfeiting and Piracy in the European Union’/


ЗАПОЧНА РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА ПО ПАТЕНТНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЯ
Европейското патентно ведомство отвори достъпа до онлайн регистрационната форма за участие в Конференцията по патентна информация, която ще се проведе в периода 7 - 9 ноември 2017г. в София със съорганизатор Патентното ведомство.
Повече за конференцията и достъп до регистрационната форма ТУК.

Босна и Херцеговина се присъедини към Designview
Считано от 12 юни 2017 г. Институтът по интелектуална собственост на Босна и Херцеговина (ИИС - БИХ) предостави на търсещата система Designview базата си с промишлени дизайни.
Интеграцията на ИИС – БиХ e конкретен резултат от съвместната дейност на Мрежата за международно сътрудничество на Службата на ЕС за интелектуална собственост с нейните партньори.
След присъединяването на ИИС – БиХ Designview  вече съдържа данни от 55 ведомства. С прибавянето на почти 700 дизайна от ИИС – БиХ, Designview  вече предоставя информация и достъп до почти 10,4 млн. дизайна общо.
Търсещата система Designview вече се предоставя на 35 езика със сегашното включване на босненски език.
От представянето на Designview на 19 ноември 2012 г., системата е обслужила повече от 2,6 млн. търсения от 146 различни държави, като Германия, Испания и Обединеното кралство са най-честите потребители.
Повече информация може да бъде намерена ТУК.

Конференция "От изследователските резултати до пазарите"

Европейското патентно ведомство напомня, че крайният срок за регистрация в конференцията "От изследователските резултати до пазарите", която ще се проведе в Люксембург на 28 и 29 юни 2017г., е 13 юни. Научете повече ТУК.

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина на EUIPO  Alicante News
Можете да го разгледате чрез страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост
- тук.

Нова студия на EUIPO и Обсерваторията на нарушения на правата върху ИС
На страницата на Европейската обсерватория на нарушенията на права върху интелектуалната собственост би публикувана нова студия на тема "Вторично използване на съдържанието на публични домейни с фокус върху филмова индустрия". За повече информация вижте ТУК.

Бюлетин на Европейския институт за иновации и технологии
Публикуван бе петият за 2017г. месечен бюлетин на Европейския институт за иновации и технологии.
Повече за бюлетина вижте
ТУК.

Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина на EUIPO  Alicante News.

Можете да го разгледате чрез страницата на Службата на ЕС за интелектуална собственост - тук.

МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО ИС СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ДИЗАЙН
Академията на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ информира, че съвместно с университета Тонгджи в Шанхай, КНР, организират „нова“ магистърска програма за обучение по интелектуална собственост със специализация по дизайн. Обучението започва на 18 септември 2017г.
Програмата ще подготвя специалисти с висше образование за работа в университети, изследователско-развойни институти, правителствени институции или организации от областта на интелектуалната собственост и промишлеността. Тя ще включва в обучението  и управлението на интелектуалната собственост. Интердисциплинарните курсове от тази програма ще се водят на английски език. Те ще бъдат адаптирани и подходящи за  специалисти, завършили бакалавърска степен по икономика, бизнес мениджмънт, бизнес администрация, хуманитарни науки, точни и инженерни науки, и право.
Програмата изисква присъствено време на лекции от септември 2017г. до август 2018г., а от август до декември 2018г. студентите могат да изкарат стажовете си в КНР или на друго място, да подготвят дипломната си работа и да я защитят он лайн или на място. За повече подробности вижте брошурата. За информация относно курса и възможностите за получаване на стипендия научете повече в каталога, публикуван на интернет страницата на Академията на СОИС.
Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2017г.


Академията на СЕСИС организира обучение за юридически помощници /paralegals/
Академията на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) организира в Аликанте от 24 до 26 април 2017г. обучение по интелектуална собственост за  юридически помощници/paralegals/. Програмата се фокусира върху разширяване на знанията за процедурите по закрила на  марка на ЕС и регистриран дизайн на Общността, както и работата на СЕСИС като цяло. Не се предвижда такса за участие в курса, но обучаемите сами поемат разходите за път и настаняване. Повече информация за обучението – програмата и условията, можете да намерите на Обучителния портал на Академията  на СЕСИС.

ЕПА предлага виртуално обучение за превръщане на технологиите в пазарни продукти
Европейската патентна академия информира, че през май ще се порведе виртуална класна стая с пет урока он лайн по въпросите на комерсиализация на технологиите. Целеви групи на обучението са фирми, бизнес консултанти, центрове за трансфер ан технологии. Крайният срок на регистрация е 28 април 2017г. Предвижда се такса за участие 100 евро, включваща всичките пет сесии.
 Начуте повече ТУК.


СЕСИС представи актуализирано проучване пред Комисията по правни въпорси на Европейския парламент
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ е актуализирала проучването на тема "Европейските граждани и интелектуалната собственост, възприятие, осъзнатост, поведение". Изследването бе представено днес, в 12 часа централно европейско време, пред Комисията по правни въпроси на Европейския парламент от изпълнителния директор на СЕСИС Антонио Кампиньош и бе предавано пряко в интернет мрежата.
За целите на проучването са взети над 26 000 интервюта от всички държави-членки на Европейския съюз. Проучването  е второ по рода си, а първото е публикувано през 2013 г. Целта е да се сравнят тенденциите в нагласите на европейските граждани относно спазването правата върху интелектуалната собственост. Основен фокус на това проучване е да даде представа доколко гражданите на ЕС са склонни да зачитат труда на творците, изобретателите и изпълнителите. Към настоящия момент, мнозинството от потребителите в ЕС са съгласни, че творците и изобретателите заслужават да получат защита на правата  им върху интелектуална собственост, както и да бъдат справедливо възнаградени за положения труд.
Този  род изследвания отчитат склонността на анкетираните да заявят, че са на страната на закона, че зачитат правата на интелектуална собственост, но когато дойде време за предприемане на действия, обикновено потребителите правят точно обратното. Тази констатация е особено вярна, когато потребителите са лишени от бързо достъпна легална алтернатива, предоставяща им достъп до съответната стока или услуга.
С проучването на английски език и с кратко представяне в инфографики на основни показатели можете да се запознаете ТУК.  Публикувано е и резюме на български език.

Представяне на изследването на СЕСИС за нагласите на гражданите на ЕС относно ИС
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ е актуализирала проучванeто  на тема „Европейските граждани и интелектуалната собственост: възприятие, осъзнатост и поведение“.
Актуализираното изследване ще бъде представено от г-н Антонио Кампиньош,  изпълнителен директор на СЕСИС, на 23 март в 12.00ч СЕТ (Централно европейско време) пред Комисията по правни въпроси на Европейския парламент.
Представянето ще бъде пряко предавано в интернет мрежата и може да бъде проследено на този интернет адрес.

ЕПА предлага виртуално обучение по мениджмънт на ИС
Европейската патентна академия информира, че през април ще се порведе виртуална класна стая с пет урока он лайн по въпросите на мениджмънта на ИС. Целеви групи на обучението са МСП и центровете за технологично лицензиране. Крайният срок на регистрация е 27 март 2017г. Предвижда се такса за участие 100 евро, включваща всичките пет сесии.
Лектор ще бъде Dr. Robert Harrison, който е европейски, немски и френски представител по ИС и е работил в IBM Germany и W.L.Gore & Associates.
Начуте повече ТУК.

ЕПО и epi проучват потребностите от обучение на патентните професионалисти
Европейската патентна организация /ЕПО/ и Институтът на професионалните представители пред ЕПО - epi публикуваха анкета за проучване потребностите от обучение на европейските патентни предсатвители. Анкетата е анонимна.
Повече за проучването и самата анкета, на която можете да отговорите, ще намерите ТУК.

ЕПВ организира Ден на ползвателите на услугите 2017
Европейското патентно ведомство/ЕПВ/ организира първия за 2017г. Ден на ползвателите на предоставяните от ведомството он лайн услуги, който ще се проведе в Мюнхен на 5-6 април 2017г.
Срокът за регистарция е 17 март 2017г.
Повече за програмата на събититето и условието за участие можете да намерите ТУК.

ЕПО ще представи резултатите от работата си през 2016 г.
На 7 март 2017г. президнетът на Европейското патентно ведомство г-н Беноа Батистели ще представи резултатите от работата на Европейската патентна организация /ЕПО/ през 2016г. Пресконференцията ще се проведе в Международния пресцентър в Брюксел с начало 10.00ч централно европейско време. Вижте поканата за пресконференцията ТУК.

Публикуван е новият брой на бюлетина на EUIPO  Alicante News.
Можете да го намерите онлайн на уеб портала на Службата на ЕС за интелектуална собственост. 

Д-р Франсис Гъри се срещна със заместник-министъра на външните работи Любомир Иванов

Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ д-р Франсис Гъри се срещна на 1 март 2017г. в Женева с българския заместник-министър на външните работи Любомир Иванов. Двамата са обсъдили въпроси на двустранното сътрудничество между България и СОИС и популяризирането на използването на системата за закрила на интелектуалната собственост у нас.

Снимка - СОИС, автор Еммануел Беррод

Загубите от продажбата на фалшиви смартфони са изчислени на 45,3 млрд. евро
Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и Международният съюз по телекомуникации публикуваха съвместно проучване за претърпените загуби от продажбата на фалшиви смартфони.
Проучването анализира броя на продадените смартфони в 90 държави, обхващащи всички региони на света, на базата проследяване на потребителските покупки от мястото  на продажба. Изчислено е, че през 2015 г. пропуснатите ползи за индустрията възлизат на 12,9% от общия обем на законните продажби на смартфони в света, което се равнява на 45,3 млрд. евро.
През 2015 г. в  Европейския съюз са били продадени 150 млн. устройства, което представлява един смартфон на всеки трима граждани на ЕС. На територията на 28-те държави членки през 2015 г. са били продадени 14 млн. фалшиви бройки, което съответства на 8,3% от продажбите в сектора или 4,2 млрд. евро.
Публикуваният доклад е единадесетият от поредицата доклади, изследващи загубите от нарушенията на права върху интелектуалната собственост в различни сектори от икономиката.
Допълнителна информация може да бъде намерена на интернет страницата на Европейската Обсерватория на нарушенията на права върху ИС към Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ipr-infringement-smartphone-sector).

Новини от Европейската патентна академия
Европейската патентна академия към Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ съобщава за предстоящи през годината събития и обучения. Те имат за цел да предоставят възможност на различните страни в иновационния процес да повишат квалификацията си и да укрепят европейската система за закрила на правата върху ИС. Целеви групи са изобретатели и научноизследователски организации, заявители, представители по ИС пред ЕПВ и други.
Повече за обученията можете да научите на сайта на Европейската патентна академия, както и на:
Помисли за патентите! -
нов, дистанционен курс за ценността на патентната документация за иновациите и изследванията
Патентно правоприлагане - от "А" до "Я" - дистанционен курс
Изслушвания пред ЕПО -
Хага, 21-22 септември 2017 /краен срок за записване 31 юли 2017г./
Експертизата е важна! - ежегодна конференция - Мюнхен, 31 май - 1 юни 2017
Запознай се с ЕПВ - ден на отворени врати за европейските студенти, Хага, 21 март 2017

Месечен бюлетин на Европейския институт за иновации и технологии
Публикуван бе вторият за 2017г. месечен бюлетин на Европейския институт за иновации и технологии.
Повече за бюлетина вижте ТУК.

Покана за участие в Международно изобретателско изложение в Истанбул – ISIF’17
В Истанбул  от 2 до 4 март 2017г., ще се проведе второто Международно изобретателско изложение - ISIF. То се провежда под патронажа на Международната федерация на Асоциацията на изобретателите със съдействието на Световната организация за интелектуална собственост – СОИС.
Организаторите канят изследователски и развойни центрове и научните и технологични общности и асоциации, производители и търговски компании, предприемачи, иновационни промоутъри, държавни агенции, както и всички заинтересовани изобретатели да участват в международното събитие. Форумът е съпътстван от множество семинари с широк кръг от теми, например актуално развитие на системата РСТ, Европейският патент, Мадридската система и практики на лицензиране.
Повече информация можете да намерите ТУК

Покана за участие в Международния салон на изобретенията и иновационните технологии „Архимед“ в Москва
В Москва  от 16 до 19 май 2017г., ще се проведе 20-тия Международен салон на изобретенията и иновационните технологии „Архимед“. Той се провежда със съдействието на Световната организация за интелектуална собственост – СОИС.
В последното издание са взели участие представители на повече от 20 държави и 38 региона на Руската федерация.
Освен изложението на изобретения по време на форума ще се проведат Международно изложение на марки и наименования за произход, Международен конгрес на изобретателите, множество семинари, Фестивал на научното и техническо творчество за младежта, бизнес срещи, филмови прожекции по темата и други свързани събития. 
Организаторите канят изобретатели, изследователски и развойни центрове и научните и технологични общности и асоциации, производители и търговски компании, предприемачи, иновационни промоутъри, агенции, както и всички заинтересовани да участват в международното събитие.
Повече информация можете да намерите ТУК
 

EUIPO публикува
доклад за икономическите загуби вследствие нарушенията върху правата на ИС при производството на пестициди
EUIPO съобщи, че днес е публикуван десетият от поредицата доклади по икономически сектори за цената на нарушенията на права върху ИС. Разглежда се производството на пестициди и загубите, които понася секторът.
Докладът е публикуван на уеб сайта на Европейската обсерватория на нарушенията върху права на ИС, където можете да намерите и всички досега публикувани доклади, прессъобщения и  инфографики, както на английски език, така и на немски, испански, италиански и френски език.
Загубите на легитимните производители на пестициди в 28-те държави-членки на ЕС се изчисляват на приблизително 1,3 млрд. от годишната печалба. Това се дължи на наличието на пазара в ЕС на контрафактни пестициди в размер на 13,8% от продажбите в сектора. Тези щети в продажбите съответстват на пряка загуба на приблизително 2 600 работни места и дават вторично отражение за неоткриването на 11 700 работни места.  От гледна точка на данъци и социални вноски загубите в този сектор се изчисляват на 238 млн. годишно.
Вижте повече информация на сайта на Обсерваторията.

Предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд

Подготвителният комитет на държавите-членки, подписали Споразумението относно Единния патентен съд, излезе със съобщение, съгласно което предварителното изпълнение на Споразумението ще стартира в края на пролетта на 2017 (по всяка вероятност през месец май)  и това ще превърне Единният патентен съд в действаща съдебна инстанция през декември 2017 г.
Фазата на предварително изпълнение означава, че органите на Съда ще започнат работа, ще се проведат събеседванията с кандидатите за постове в съда, ще се извършат необходимите назначения. Стартирането на новия съд предоставя възможност на патентопритежателите на европейски патенти да се откажат от компетентността на Съда в срок от три месеца, като към момента е планирано този срок да започне да тече от началото на септември 2017 г.
Горепосочените срокове са условни, посочват от Подготвителния комитет, като особено важно обстоятелство за спазването им е ратифицирането на Споразумението относно Единния патентен съд и присъединяването към Протокола за предварително изпълнение от 13 държави-членки. Ако това не се случи, планираните срокове няма да бъдат спазени.

Европейската патентна академия напомня ...
Крайният срок за записване в он лайн обучението за подготовка за явяване на предварителния изпит за европейски патентен представител - EQE pre-examination, е 31 януари 2017г.
Повече за курса можете да научите ТУК.

Крайният срок за записване в стажантската програма Praktika Intern 2017 - Хага, 19 септември - 6 октомври 2017г.  е 31 януари 2017г. Обучението е подходящо за представители по ИС с опит в подготовката, заявяването и процесуирането на европейски патентни заявки.
Повече за курса можете да научите ТУК.

Крайният срок за записване в Правната стажантска програма Judicial Internships за съдии, която ще се проведе в Комисиите по жалбите на ЕПО през юни 2017г. е 23 януари 2017г.
Повече за програмата можете да научите ТУК.

СОИС публикува нов брой на бюлетина "Изграждане на уважение към ИС"
В новия брой на бюлетина "Изграждане на уважение към интелектуалната собственост" на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС)  ще намерите информация за дейности и проведени срещи и събития,  състояли се през втората половина на 2016г. Публикувани са и анонси за предстоящото през 2017г.
Бюлетинът можете да намерите ТУК


Нов брой на бюлетина на Eвропейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС
Ведомството на ЕС за интелектуална собственост съобщи, че е публикуван новият и последен за 2016г. брой на он лайн бюлетина на Eвропейската обсерватория на нарушенията на права върху интелектуалната собственост.
Новото издание, както и всички бюлетини до момента, можете да намерите на уеб страницата на Обсерваторията или ТУК.


Нов брой на бюлетина на Европейския институт за иновации и технологии
Европейският институт за иновации и технологии публикува последния за 2017г., декемврийски брой на новинарския си бюлетин. Научете повече на сайта на института.

СОИС публикува обзор по повод 125-та годишнина на Мадридския договор

През 2016г. Световната организация за интелектуална собственост отбеляза 125-та годишнина от подписването на Мадридския договор, с което се поставя началото на Мадридската система.
Повече по въпроса в оригинал ще намерите на сайта на СОИС.


EUIPO предупреждава за източник на подвеждаща фактура
EUIPO предупреждава, че напоследък е регистриран изключително активен източник на подвеждащи фактури.
Вижте оригиналното съобщение.


https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=3369166&journalRelatedId=manual/

 
СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (WIPO) съобщава за свободни позиции, които са публикувани на техния сайт:
LEGAL OFFICER – P3 - 16336 (FT)
PCT Legal Affairs Section, PCT Legal Division, PCT Legal and International Affairs Department, Patents and Technology Sector
Application Deadline - 03-Jan-2017

DATABASE SPECIALIST – P4 - 16328 (FT)
Systems Management and Integration Section, IT Technical Division, Information and Communication Technology (ICT) Department, Administration and Management Sector
Application Deadline - 13-Jan-2017

Научете повече ТУК.

EUIPO очаква идейни предложения и оферти

Европейското ведомство за интелектуална собственост /EUIPO/се  обръща към всички юридически или физически лица – експерти в сферата на интелектуалната собственост, които проявяват интерес за оказване на съдействие пир осъществяване на дейностите  на ведомството.
Офертите и идеите на кандидатите следва да са  свързани с международното сътрудничество, участие в партньорски проверки или участие  в различни  области на компетентност на Европейското ведомство за интелектуална собственост /EUIPO/.

Повече информация може да бъде получена ТУК


Обединеното кралство ще ратифицира Споразумението за Единния патентен съд (ЕПС)

Една от последните стъпки към създаването на Единен патентен съд в Европа и  въвеждането на европейски патенти с единно действие бе направена на 28 ноември 2016 г. Според изявление на британския министър за защита на интелектуалната собственост баронеса Невил-Ролф, направено по време на Съвета по конкурентоспособност в Брюксел, Обединеното кралство ще ратифицира Споразумението за Единния патентен съд (ЕПС). Изказването й беше приветствано от Европейската комисия, държавите членки на ЕС, Европейското патентно ведомство и множество специалисти по закрила на интелектуалната собственост, след като провелия се в Обединеното кралство референдум за напускане на ЕС беше предизвикал известно колебание.
Новите европейски патенти с единно действие ще влязат в сила, когато поне тринадесет държави членки ратифицират Споразумението за ЕПС, сред които трябва да са Франция, Германия и Обединеното кралство. Към днешна дата единадесет държави са изпълнили този ангажимент, включително и България, а с напреднали процедури по ратификация са Германия, Обединеното Кралство, Италия, Словения и Литва. Европейското патентно ведомство ще издава патенти с единно действие, като по този начин ще се осигури по-добра закрила на правата на патентопритежателите в Европа и ще се осигури по-голям териториален обхват на патентите, включвайки повече държави, но без да се увеличава размера на таксите.


Стажантски програми в ЕПВ през 2017

Европейската патентна академия публикува информация за стажантски програми за патентни професионалисти през 2017г - Praktika Intern 2017.
Подробна информация можете на намерите ТУК 

Годишни награди на Асоциация за търговски марки на Европейските общности 2017


Асоциацията за търговски марки на Европейските общности кани всички учащи и практикуващи експерти да вземат участие в годишния конкурс на Асоциацията за 2017г. Крайният срок за изпращане на писмените работи е 15.03.2017г. Наградата ще бъде връчена на участник, който е написал статия или есе от значение за развитието на европейското законодателство в областта на търговските марки. Церемонията по връчването на наградата ще се проведе на 30.06.2017г. в Будапеща по време на 36-тата годишна конференция на Асоциацията. Тази инициатива има за цел да насърчи както учащите, така и практикуващите експерти да обогатят знанията си и да допринесат за хармонизиране на практиката на юрисдикциите в Европейския съюз в областта на защитата на търговските марки.
Пълен списък на критериите за получаване на наградата може да бъде намерен: Тук.
Резюме за категория учащи може да бъде намерено: Тук.
Резюме за категория практикуващи специалисти може да бъде намерено: Тук.


Регионален семинар, посветен на Географските Означения.

Семинарът ще се проведе от 09.30 часа на 24 и 25 ноември 2016 г. във Витоша парк хотел, Голяма конферентна зала, ет.2, ул."Росарио" №1, София.
За повече информация може да получите на следния линк.Международната конференция „Образование и бизнес”


Организаторите на Международната конференция „Образование и бизнес”, която ще се проведе в София, хотел „Балкан” на 21 ноември 2016г., публикуваха подробности за тазгодишното издание, които можете да прочетете тук.
Патентното ведомство е институционален партньор на конференцията.


Покана за участие във форум за интелектуалната собственост между ЕС и КНР

Университетът Куин Мери – Лондон отправя покана за участие във форум за интелектуалната собственост (ИС) между Европейски Съюз (ЕС) и Китайска Народна Република (КНР). Събитието ще се проведе на 8 ноември 2016 г. в Лондон и е отворено за участие на представители на академичните и бизнес среди, както и професионалисти в областта на ИС. Темите на дискусията ще включват въпроси, свързани с нелоялната конкуренция, търговската тайна, ИС и данъчно облагане, лицензионни договори, ролята на специализираните съдилища за ИС, он-лайн нарушения и 3D принтиране.
Лекторите са от ЕС и КНР, като основният акцент ще бъде върху това как сходни проблеми се решават в различните юрисдикции.
Регистрация за участие можете да направите на:
https://www.eventbrite.co.uk/e/eu-china-intellectual-property-forum-preparing-for-opportunities-responding-to-challenges-tickets-28190440366


EUIPO публикува нова студия за сектор „Фармацевтична индустрия”

Ведомството на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) публикува в края на септември деветата си поредна студия, посветена на икономическите щети, причинени от нарушения на права върху интелектуалната собственост. Този път във фокуса на вниманието на Обсерваторията на ЕС за нарушения на права върху интелектуалната собственост е сектор „Фармацевтична индустрия”. Изследвано е негативното влияние на контрафакциите върху легитимния бизнес, работата на правителствата на европейските държави, потребителите и обществото като цяло.
В студията се посочва, че легитимният фармацевтичен бизнес  губи приблизително 10 млрд. от годишната си печалба, поради наличието на фалшиви лекарствени средства на пазара в ЕС. Това отговаря на 4,4% от продажбите в сектора. Установена е и загуба на възможност за директен достъп до трудовия пазар, възлизаща на приблизително 38 000 работни места.
Студията можете да намерите публикувана на сайта на Обсерваторията на английски, немски, испански, италиански и френски език - https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/quantification-of-ipr-infringement ( Observatory website).


Общо съобщение на EUIPO и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС относно въвеждането на решението „IP Translator“

Предвид влизането в сила на Регламент на ЕС 2015/2424 на ЕП и на Съвета за изменение на  Регламент (ЕО) 207/2009 на Съвета относно марката на Общността, Патентното ведомство и ведомствата на другите държави членки на ЕС  публикуват нова версия на Общото съобщение относно въвеждането на решението IP Translator (Общо съобщение).
Актуализираната версия на съобщението отразява промените в тълкуването на обхвата на закрила на марките на ЕС от Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в съответствие с новите чл. 28 (5) и 28 (8) от Регламент (ЕО) 207/2009  и предвид изтичането на 24.09.2016 г. на срока, в който притежателите на  марки на ЕС можеха да посочат ясно, точно и еднозначно стоките и услугите, за които се търси закрила с регистрацията на марката и които не са обхванати от буквалния смисъл на означенията на заглавията на класовете.


СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (WIPO) съобщава за свободни позиции, които са публикувани на техния сайт: 

Principal Examiner - P2 - Processing Team 1, Operations Division, Brands and Designs Sector - 16300 (FT)
Fixed Term Appointment
Switzerland-CH-Geneva
Recruitment type - International
Application Deadline - 01-Nov-2016

Examiner - G6 - Processing Team, Operations Division, Brands and Designs Sector - 16304 (FT)
Fixed Term Appointment
Switzerland-CH-Geneva
Recruitment type - International
Application Deadline - 25-Oct-2016

Assistant Examiner - G5 - Processing Team, Operations Division, Brands and Designs Sector - 16305 (FT)
Fixed Term Appointment
Switzerland-CH-Geneva
Recruitment type - International
Application Deadline - 25-Oct-2016

Secretary - G5 - Patent Law Division, Patents and Technology Sector - 16308 (FT)
Fixed Term Appointment
Switzerland-CH-Geneva
Recruitment type - Local
Application Deadline - 25-Oct-2016

За подробна информация и кандидатстване, моля, посетете следния адрес:
https://wipo.taleo.net/careersection/wp_2/jobsearch.ftl?lang=en.

КОНКУРС „ЕВРОПЕЙСКИ ИЗОБРЕТАТЕЛ” ЗА 2017 г
Европейското патентно ведомство отвори процедурата по набиране на предложения за участие в конкурса „Европейски изобретател” за 2017 г.
Той ще се проведе на 15 юни 2017г. във Венеция за дванадесети пореден път, като номинацията на финалистите ще бъде направена два месеца по-рано.
Категориите, в които ще се състезават кандидатите, са вече традиционните пет:
            Промишленост -  изобретатели от големи европейски предприятия, защитили като изобретение значими и успешни технологии;
               Малки и средни предприятия /МСП/ – изобретатели от МСП със значими изобретения;
               Научни изследвания
– за водещи изобретатели, работещи в европейски университети и научнозиследователски организации;
               Цялостен принос
  - европейски изобретатели с дългогодишен принос в определена техническа област;
               Държави извън Европа
изобретатели, които не са от европейски страни.
Формалното изискване за участие в конкурса е кандидатът да е изобретател, който е поне свързан с действащ европейски патент. Комисията обичайно разглежда и икономическия и социалния ефект от изобретението.
Предложенията  за номиниране могат да се изпращат чрез:
                  -  попълване на образец онлайн чрез www.epo.org
;
                  -  изпращане на сканирания попълнен образец по е-
поща 
               на адрес:
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
;
                  -  
изпращане на попълнения образец по пощата на адрес:
               European Inventor Awards
               c/o European Patent Office
              
80298 Munich
              
Germany
Крайният срок за изпращане на предложенията е: 12 октомври 2016 г.
Образецът се попълва на английски, немски или френски език. 
За повече информация вижте: www.epo.org/european-inventor,
или се обадете на телефон +49-89-2399 1830.

Нов брой на бюлетина на Eвропейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС

Ведомството на ЕС за интелектуална собственост съобщи, че е публикуван новият брой на он лайн бюлетина на Eвропейската обсерватория на нарушенията на права върху интелектуалната собственост.
Новото издание, както и всички бюлетини до момента, можете да намерите на уеб страницата на Обсерваторията на адрес:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-newsletter

Реформи в Комисиите по жалбите в ЕПО

Под заглавие „По-голяма независимост и подобрена ефективност” Европейското патентно ведомство информира обществеността и медийните среди за знаковото решение на Административен съвет на Европейската патентна организация да реформира организацията на работа на Комисиите по жалбите в рамките на Европейската патентна конвенция. 
„След два опита за провеждане на реформи през 1995 и 2004, това сега е историческо достижение”, каза по този повод президентът на ЕПВ Беноа Батистели.
Повече по темата, както и контакти за връзка с медиите можете да намерите тук.

Ден на отворени врати в ЕПВ в Мюнхен
Европейската патентна академия покани студенти от всякакви специалности да посетят офиса на Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в Мюнхен в Деня на отворените врати, който ще се проведе на 27 юли. Крайният срок за записване е 13 юли.
Посетителите ще могат да се запознаят на място с дейността на ЕПВ и да хвърлят поглед отвътре на работата на експертите от различните технически области - биотехнологии, нанотехнологии и изобретения, приложими в компютрите.
До края на годината е предвиден и допълнителен ден за визита в ЕПВ - Мюнхен, на 9 декември 2016. 
Повече подробности за Деня на отворените врати и записването за участие може да научите на: 

https://www.epo.org/learning-events/events/search/details.html?id=13246


Публикуван е новият брой на он лайн бюлетина на EUIPO  Alicante News.

Можете да го отворите на: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/alicante-news


Излезe новият брой на бюлетина на ЕИИТ
Публикуван е броят за м.юни на он лайн бюлетина на Европейския институт за иновации и технологии.
Можете да се запознаете с него тук:
https://eit.europa.eu/eit-newsletter-june-2016

Конференция за решенията на комисиите по жалбите на ЕПО
Европейската патентна академия информира, че е отворена процедурата по регистрация на участници в Конференцията на тема „Решения на Комисиите по жалбите и ключови решения за 2016г. на ЕПО”. Конференцията е с целева група професионалисти в областта на патентното право.
Повече за условията за участие можете да научите тук.

МСП и интелектуалната собственост в ЕС
EUIPO съобщи за данни от проучване на Европейската обсерватория на нарушенията на права върху интелектуалната собственост на тема отношението на МСП в ЕС към интелектуалната собственост. През юни 2015г. бяха публикувани данните от студията, изследваща връзките между правата върху интелектуалната собственост и фирмените резултати в ЕС ( https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/phase2/executive_summary_en.pdf).
В нея ясно се открои предпочитанието на големите предприятия да ползват системата за закрила на правата върху ИС по сравнение с МСП. Тези резултати предизвикаха и провеждането на настоящото изследване, което представя интересни данни за въпросите и проблемите, които възникват за МСП при контактите им с тази система.
По този повод Изпълнителният директор на EUIPO Антонио Кампиньош е заявил: „Изобилието от  сега събраните данни показва реалната среда на ИС за иновационните европейски МСП и предоставя ясни индикатори за областите, където са необходими следващи действия”.
Повече подробности можете да научите на: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/sme-scoreboard-2016

Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост търси председател на апелативен състав
Научете повече на: http://europe.bg/bg/articles/news/2016/06/08/sluzhbata-na-evropeyskiya-suyuz-za-intelektualna-sobstvenost-tursi

Изключителни изобретатели от Дания, Франция, Германия, Холандия, Великобритания и САЩ получиха наградата Европейски изобретател на годината
Европейското патентно ведомство съобщи за връчените днес награди Европейски изобретател на годината.
Техническите области на отличените за 2016г. изобретения са автомобилна безопасност, образна диагностика, биохимично инженерство, медицина, неврология и технологии за опазване на околната среда.
Антон ван Зантен, инженер от Холандия-Германия, спечели наградата за цялостен принос за многобройните му изобретения в разработването на системи за автомобилна безопасност.Другите отличени в останалите четири категории са: Тю Йохансен, Улрих Куааде и колектив (Дания), Алим-Луи Бенабид (Франция), Бернхард Глайх, Юрген Вайценекер и колектив (Германия) и Роберт Ленджър (САЩ).
Наградата на публиката бе връчена на учения от Великобритания г-жа Хелън Лии за изобретението диагностичен комплект за бедни на ресурси региони. Тя получи 64% от подадените гласове.
Президентът на Европейското патентно ведомство Беноа Батистели заяви по време на тържествената церемония: „Въздействието на изобретенията на отличените с тазгодишната награда изобретатели подчертава важността на Европейската патентна система за икономиката и технологичния прогрес в Европа и извън нейните граници”.


Връчване наградите Европейски изобретател за 20
16
Днес, 9 юни, в Лисабон, ще се състои връчването на наградите Европейски изобретател на годината, станали известни като Европейските „Оскари за технологии и иновации”.  В присъствието на високопоставени държавници и видни представители от областта на индустриалната собственост, научните и научноизследователските среди, индустриите,  академичната общност и обществеността, Европейското патентно ведомство (ЕПВ) ще отличи петима сред 15-те номинирани финалисти за тази година, които вече традиционно се състезават в пет категории – промишленост, научни изследвания, малки и средни предприятия, неевропейски държави и цялостна изобретателска дейност. Ще бъде връчена и Наградата за популярност, която се определя чрез он лайн гласуване през страницата на ЕПВ.
Наградата, която се връчва, е напълно символична и няма материално изражение. С нея се отличават индивидуални изобретатели или творчески екипи за техния принос към технологичния, социалния и икономическия прогрес на Европа и по света. Носителите на наградата в петте категории са определени от независимо единадесет членно международно жури. Тази година номинираните имат изобретения от най-различни области на техниката, включващи биохимия, строителство, енергетика, електроника, индустриална химия, медицински и хранителни технологии, физика, вижте повече на
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/finalists.html
Церемонията ще стартира в 12.00 ч СЕТ и ще бъде предавана директно чрез интернет страницата на Европейското патентно ведомство и чрез Иновационна ТВ - https://www.youtube.com/watch?v=s2UCF39OnbU, която може да се гледа и на смарт телевизори, с помощта на представеното от Европейското патентно ведомство смарт приложение /за целта трябва да се потърси Innovation TV от хъба на телевизора/.
Съгласно правилника предложения за номинации за наградата Европейски изобретател на годината могат да бъдат представени от самите изобретатели или от патентните експерти от националните патентни институции и ЕПВ, университети и научноизследователски организации, както и широката публика. Преди да бъдат представени на журито номинациите се проверяват по формален признак и от гледна точка на съдържание от група патентни експерти в ЕПВ. За четвърти път тази година публиката може да избере свой любим изобретател или екип, като гласува он лайн за номинираните на адрес: http://www.epo.org/. Повече информация за церемонията по награждаването може да намерите на:http://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html и  на https://www.facebook.com/europeaninventoraward

Допълнителна информация и акредитации или заявки за интервюта:
Медия център, Европейско патентно ведомство – Мюнхен,
http://www.epo.org/news-issues/press/european-inventor-award.html


Проучване на националната телевизия Bulgaria on Air и Bloomberg TV Bulgaria
Проучване на национална телевизия Bulgaria ON AIR и бизнес каналът Bloomberg TV Bulgaria показа в кои сфери българите разпознават лидери у нас.
Прочети още на:
http://www.bgonair.bg/press/2016-05-27/balgarite-razpoznavat-nay-mnogo-lideri-v-biznesa-i-nay-malko-v-politikata

Уеб страница за политиката по ИС на университети и изследователски организации
В подкрепа на университетите и изследователските институции и разпространението и икономизирането на знанията, генерирани от тях, СОИС  публикува уеб-страница за политиката по интелектуална собственост (ИС) на университети и изследователски организации.
На адрес http://www.wipo.int/policy/en/university_ip_policies/index.html ще намерите систематизирана информация за дейности на СОИС за подпомагане изготвянето на политика по ИС, бази - данни по държави и институции, добри практики от цял свят за изпълнението на тези политики.  

Проучване на национална телевизия Bulgaria ON AIR и бизнес каналът Bloomberg TV Bulgaria показа в кои сфери българите разпознават лидери у нас.
Прочети още на:
http://www.bgonair.bg/press/2016-05-27/balgarite-razpoznavat-nay-mnogo-lideri-v-biznesa-i-nay-malko-v-politikata

Уеб страница за политиката по ИС на университети и изследователски организации
В подкрепа на университетите и изследователските институции и разпространението и икономизирането на знанията, генерирани от тях, СОИС  публикува уеб-страница за политиката по интелектуална собственост (ИС) на университети и изследователски организации.
На адрес http://www.wipo.int/policy/en/university_ip_policies/index.html ще намерите систематизирана информация за дейности на СОИС за подпомагане изготвянето на политика по ИС, бази - данни по държави и институции, добри практики от цял свят за изпълнението на тези политики.   В подкрепа на университетите и изследователските институции и разпространението и икономизирането на знанията, генерирани от тях, СОИС  публикува уеб-страница за политиката по интелектуална собственост (ИС) на университети и изследователски организации.
На адрес http://www.wipo.int/policy/en/university_ip_policies/index.html ще намерите систематизирана информация за дейности на СОИС за подпомагане изготвянето на политика по ИС, бази - данни по държави и институции, добри практики от цял свят за изпълнението на тези политики.  

Проучване на Европейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС за правоприлагането в трети страни
Европейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС извършва за втори път проучване сред държавите в ЕС с интерес към закрилата и прилагането на права върху интелектуалната собственост в трети страни. Изследването е по поръчка на Европейската комисия (ГД „Търговия”).
Целта е да се събере актуална информация от заинтересовани по въпроса субекти и източници, за да се изгради реална картина на закрилата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост в трети страни. Информацията ще бъде изключително полезна при осъществяване на търговски контакти и договаряне с представители на тези държави. Подобни изследвания на въпроса са извършвани неколкократно в миналото от ГД „Търговия”, а преди две години и от Европейската обсерватория.
Резултатът от окончателно подготвения доклад на база изследването през 2014г. можете да намерите на
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153600.pdf
Настоящото проучване съдържа 40 въпроса и може да бъде попълнено единствено он лайн.
Срокът му е удължен до 16 юни 2016г.
Ще го намерите на:
https://www.tmdn.org/uss/survey/index/sid/553579/newtest/Y/lang/en
За въпроси и помощ при попълването се обръщайте към Винсент О Райли – Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Излезе новия  брой  на Alicante News.
За повече информация вижте тук: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/alicante-news

Нов брой на бюлетина на Европейския институт за иновации и технологии
Излезе майския брой на бюлетина на Европейския институт за иновации и технологии, който можете да намерите 
тук

Набиране на съдии за Единния патентен съд
Проучване на Европейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС за правоприлагането в трети страни
Европейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС извършва за втори път проучване сред държавите в ЕС с интерес към закрилата и прилагането на права върху интелектуалната собственост в трети страни. Изследването е по поръчка на Европейската комисия (ГД „Търговия”).
Целта е да се събере актуална информация от заинтересовани по въпроса субекти и източници, за да се изгради реална картина на закрилата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост в трети страни. Информацията ще бъде изключително полезна при осъществяване на търговски контакти и договаряне с представители на тези държави. Подобни изследвания на въпроса са извършвани неколкократно в миналото от ГД „Търговия”, а преди две години и от Европейската обсерватория.
Резултатът от окончателно подготвения доклад на база изследването през 2014г. можете да намерите на
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153600.pdf
Настоящото проучване съдържа 40 въпроса и може да бъде попълнено единствено он лайн.
Срокът му е удължен до 16 юни 2016г.
Ще го намерите на:
https://www.tmdn.org/uss/survey/index/sid/553579/newtest/Y/lang/en
За въпроси и помощ при попълването се обръщайте към Винсент О Райли – Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Излезе новия  брой  на Alicante News.
За повече информация вижте тук: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/alicante-news

Нов брой на бюлетина на Европейския институт за иновации и

Проучване на Европейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС за правоприлагането в трети страни
Европейската обсерватория на нарушенията на права върху ИС извършва за втори път проучване сред държавите в ЕС с интерес към закрилата и прилагането на права върху интелектуалната собственост в трети страни. Изследването е по поръчка на Европейската комисия (ГД „Търговия”).
Целта е да се събере актуална информация от заинтересовани по въпроса субекти и източници, за да се изгради реална картина на закрилата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост в трети страни. Информацията ще бъде изключително полезна при осъществяване на търговски контакти и договаряне с представители на тези държави. Подобни изследвания на въпроса са извършвани неколкократно в миналото от ГД „Търговия”, а преди две години и от Европейската обсерватория.
Резултатът от окончателно подготвения доклад на база изследването през 2014г. можете да намерите на
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153600.pdf
Настоящото проучване съдържа 40 въпроса и може да бъде попълнено единствено он лайн.
Срокът му е удължен до 16 юни 2016г.
Ще го намерите на:
https://www.tmdn.org/uss/survey/index/sid/553579/newtest/Y/lang/en
За въпроси и помощ при попълването се обръщайте към Винсент О Райли – Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Излезе новия  брой  на Alicante News.
За повече информация вижте тук: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/alicante-news

Нов брой на бюлетина на Европейския институт за иновации и технологии
Излезе майския брой на бюлетина на Европейския институт за иновации и технологии, който можете да намерите 
тук

Набиране на съдии за Единния патентен съд

Единният патентен съд, създаден въз основа на Споразумението за единен патентен съд, като наднационален съд, специализиран в патентни спорове, ще има широка и изключителна компетентност по отношение на нарушението и валидността на европейските патенти и европейските патенти с единно действие.

Съдът ще се състои от Първоинстанционен съд, Апелативен съд и Регистър. Първоинстанционният съд ще включва централно отделение, със седалище в Париж и секции в Лондон и Мюнхен. Споразумението предвижда да бъдат създадени регионални и местните подразделения, разположени в договарящите държави-членки. Седалището на Апелативния съд ще бъде в Люксембург.

Стартирането на дейността на съда е планирано за началото на 2017 г. и се очаква, че Единния съд за патентите ще заеме ролята на водещ патентен съд на международно ниво с бързо растящия брой дела.

В тази връзка започна набирането на съдии с юридическа квалификация и на технически квалифицирани съдии за Единния патентен съд (Първоинстанционен съд и Апелативен съд), което стартира с публикуването на обяви за работа на 9 май 2016г.  на https://www.unified-patent-court.org/content/available-positions. Крайният срок за кандидатстване е 04 юли 2016 г.


Нов брой на Alicante News тук:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/alicante-news

Проект на ЕПВ за подготовка на европейски патентни представители от България
Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Патентното ведомство на Република България в изпълнение на проекта в рамките на пътната карта за сътрудничество със страните-членки на Европейската патентна организация /ЕПО/ за 2015-2018г. и в подкрепа на кандидатите за Европейския квалификационен изпит - EQE за европейски патентни представители (Candidate Support Project – CSP) и професията „европейски патентен представител” ОРГАНИЗИРАТ селекция на национално ниво на кандидати за подготвителни курсове за полагане на изпит за европейски патентен представител. В проекта участва и Институтът на професионалните представители пред Европейското патентно ведомство (epi).

Кандидатите ще бъдат оценявани от Комисия, която включва представители на Патентното ведомство,  член на Комитета за професионално обучение към epi и други специалисти от областта.

Комисията ще оценява експертните познания, мотивацията и потребностите на кандидатите за Европейския квалификационен изпит за европейски патентни представители.

Допуснатите кандидати от българската Комисия подлежат след това на втора селекция, която ще се осъществи от ЕПВ въз основа на препоръките от националното ведомство за индустриална собственост, одобрението на Изпълнителния секретариат за EQE и критериите, посочени в Пътната карта за сътрудничество на ЕПО с държавите - членки. С всеки от допуснатите кандидати е възможно да бъде проведено 5-10 минутно интервю на английски език по телефона с член на Комитета по професионално образование на epi.

Срокът за подаване на документи в българското Патентно ведомство за стартиращия през 2016г. проект в подготовка на предварителния изпит за EQE 2016, е 23 май 2016г., понеделник.

Документите изпращайте за предпочитане по е-мейл или факс на:  e
-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите   факс: 02-870 83 25 за Проект CSP-EQE.

Внимание! Необходимо предварително условие за участие в проекта е кандидатите да са се регистрирали успешно за полагане през 2017г. на предварителния изпит за EQE. Повече подробности относно регистрацията ще намерите на сайта на ЕПВ и в Официалния бюлетин на ЕПВ. Сроковете за регистрация за този изпит са 1 април – 2 юни 2016г.

Повече информация за проекта можете да намерите в:

EQE Candidate Support Project Invitation to participate, както и на http://www.epo.org/learning-events/eqe/eqe-training/fee-subsidy.html  

Форма за кандидатстване - CSPApplication Form.

2_csp-keyНационaлна кампания "Великден за всeки"
Писмо от Мая Манолова, омбудсман на Република България, до Министерство на икономиката.

Нов брой на бюлетина на Обсерваторията на ЕС на нарушенията на права върху ИС

Публикуван е броят за м. април  на бюлетина на Обсерваторията на ЕС на нарушенията на права върху ИС.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-newsletter


Международната конференция „Образование и бизнес”


Организаторите на Международната конференция „Образование и бизнес”, която ще се проведе в София, хотел „Балкан” на 11 май 2016г., публикуваха подробности за тазгодишното издание. Патентното ведомство е институционален партньор на конференцията.
PR-Edu-Bgonair-BloombergTV

EUIPO
публикува нова студия на тема младите и интелектуалната собственост

„25 % от младите в Европа използват съзнателно нелегални пътища за сваляне на онлайн съдържание, а 12% купуват контрафактни стоки онлайн” – под това заглавие тук  можете да прочете прессъобщението на EUIPO за новия доклад, изготвен съвместно с Европейската Обсерватория на нарушенията на права върху интелектуалната собственост. Студията допълва издадената през 2013г. на тема „Европейските граждани и интелектуалната собственост: разбиране, знания и поведение”.
Докладът можете да намерите тук - https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-youth-scoreboard

ЕПА организира семинар за съдии
Повече за семинара вижте тук и на: http://www.epo.org/learning-events/events/search/details.html?id=13372.

Новият брой на  Alicante News
Бюлетинът можете да намерите тук - https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/alicante-news?platform=hootsuite

Излезе първият брой за 2016г. на бюлетина на ЕПВ за патентна информация
ЕПВ публикува първия за 2016г. година брой на тримесечния бюлетин "Новости от патентната информация". В него ще намерите публикации по актуални въпроси, отнасящи се до патентна информация - данни за правен статус, библиографски данни, съвети за работа с Еспаснет и други услуги. 
Бюлетинът можете да видите он лайн на:  http://www.epo.org/service-support/publications-id_117.html

Нов брой на бюлетина на Европейския институт за иновации и технологии
Научете повече на: http://eit.europa.eu/eit-newsletter-march-2016

                                                 Промяна в наименованието на OHIM
Уважаеми потребители,
Както вече неколкократно информирахме на нашия уебсайт, на 23 март 2016г. Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар – ОНІМ официално ще промени наименованието си на Ведомство на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).
Промяната ще се осъществи съгласно Регламент (ЕС) № 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламента относно марката на Общността, публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз. Считано от тази дата марката на Общността ще се нарича марка на Европейския съюз (EUTM). Ведомството остава базирано в Аликанте, Испания, където се намира от основаването му през 1994г.  Адресът му, телефонните номера и системите за връзка с потребителите, институциите от областта на  закрилата на интелектуалната собственост,  бизнеса,  доставчиците и обществеността няма да бъдат променени. Поименната електронна комуникация ще се осъществява на Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите '; document.write( '' ); document.write( addy_text28840 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите , като настоящите електронни адреси Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите ще останат активни паралелно на новите за известен период от време.
Интернет страницата, електронните заявления, калкулаторът на таксите и он лайн инструментите ще бъдат осъвременени, за да отразят промяната на наименованието на ведомството.
На 23 март 2016г. настоящият уеб адрес
www.oami.europa.eu ще бъде автоматично пренасочен към новото домейн име  www.euipo.europa.eu. За да могат да бъдат извършени измененията, на 22 март уебсайтът на Ведомството  ще бъде недостъпен. Това означава, че на този ден няма да има достъп до онлайн инструментите.
Всички срокове, изтичащи във вторник, 22 март 2016 г., ще бъдат удължени до сряда, 23 март 2016 г. Информация относно промяната на наименованието на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и свързаните с това правни, комуникационни и други промени можете да научите от уебсайта на ОНІМ.   
                                                                     хххх
ОНІМ се обръща към потребителите на услугите, които предоставя, да бъдат особено бдителни, ако получат непоискани електронни съобщения, изискващи заплащане на услуги за марки и дизайни, напр. публикуване, регистрация или фирмени указатели.OHIM никога не изпраща фактури или писма на потребителите си с искания за директни плащания за услуги. Въпреки това потребителите информират ОНІМ, че получават все по-голямо количество непоискани писма, съдържащи лого и/или наименования, които са много сходни на настоящите лого и/или наименование на ОНІМ, а в някои случаи и сходни на новото име на ведомството.
Повече информация по този въпрос може да бъде намерена на: 
https://oami.europa.eu/ohimportal/bg/misleading-invoices.

Дни на интелектуалната собственост в българските университети

На 4 април 2016 г. Патентното ведомство на Република България стартира първата за годината серия от срещи, посветени на интелектуалната собственост, с представители на академичните и научните среди.

Информационните дни са част от поредица от събития, които Патентното ведомство организира и провежда в изпълнение на договор за сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни). В програмата за 2016 г. са предвидени посещения в университети в градовете София, Русе, Варна, Габрово, Пловдив и Благоевград.

Целта на мероприятията е популяризиране на системата за закрила на интелектуалната собственост сред студенти и преподаватели и повишаване на информираността по актуалните за областта проблеми. Във връзка с това експерти от Патентното ведомство ще направят кратко представяне на същността, начина на функциониране и предимствата от използването на системата за правна закрила на обектите на интелектуална собственост. Ще бъде открит и щанд, на който всеки желаещ ще получи безплатни материали и информация. Също така ще има възможност за демонстрация на електронни бази данни за изобретения, промишлени дизайни, търговски марки, географски означения.


Започна изпълнението на Договора за техническо сътрудничество с OHIM за 2016 г.

Патентното ведомство стартира изпълнението на дейностите, заложени в Договора за техническо сътрудничество за 2016 г., подписан за десета поредна година с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM).

Предмет на споразумението през настоящата година е популяризирането на интелектуалната собственост сред академичната общност, повишаването на осведомеността на различни  обществени кръгове в България относно марките и дизайните и  популяризиране на електронните инструменти, създадени в резултат на сътрудничеството на между OHIM и ведомствата по индустриална собственост в Европейския съюз.

Патентното ведомство  ще уведомява всички заинтересовани лица чрез публикации на сайта си за предстоящите събития, включени в  Договора.

СОИС набира служители и стажанти

Повече информация можете да намерите на https://erecruit.wipo.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=32803&vaclng=en 


Новият брой на Alicante News е публикуван
Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОНІМ) в Аликанте публикува новия брой на ежемесечния си бюлетин Alicante News. Той се списва от ведомствен екип и е предназначен за ползвателите на марката и дизайна на общността, като ги запознава с последни новости от дейността на институцията, прави месечен преглед на практиката на ОНІМ и Комисията по жалбите.
Електронното издание на новия брой на бюлетина можете да намерите на: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/alicante-news

Нов брой на бюлетина на ЕИИТ
Излезе новият брой на бюлетина на Европейския институт за иновации и технологии -http://eit.europa.eu/newsroom

СОИС публикува световните индикатори за интелектуална собственост 2015
Публикацията на СОИС "Световни индикатори за интелектуална собственост 2015" проследява голям обсег от индикатори, покриващи области като патенти, полезни модели, марки, промишлени дизайни, микроорганизми, сортове растения и т.н.
Повече можете да научите тук - http://www.wipo.int/ipstats/en/wipi/

иконографика:
wipo1


Международната Асоциация на Търговските Марки (ИНТА) публикува годишния си доклад за 2015г.
Докладът можете да намерите тук
.

OHIM, Аликанте
Прессъобщение, 11 феруари 2016
Нови студии на Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар.
Производството на фалшива бижутерия, часовници, чанти и куфари ежегодно струва на бизнеса в Европейския съюз 3,5 млрд. евро. За повече информация.

Иконографики: 

Slide1

11022016_2


Нов брой на Alicante News, ОНІМ

Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОНІМ) в Аликанте публикува януарския брой на ежемесечния си бюлетин Alicante News.

OHIM - Съобщение за пресата, Аликанте
 
01.02.2016
Награди DesignEuropa - отличаване на постиженията в областта на дизайна в ЕСВече могат да се изпращат кандидатури за първото издание на конкурса DesignEuropa, организиран от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), най-голямата агенция за интелектуална собственост в ЕС.

ОНІМ организира уебинар за новия Регламент за марките на ЕС
Академията на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар -ОНІМ организира на 2 февруари 2016г. от 12.30 до 14.30 ч. (българско време)  уебинар за подготовка на потребителите  за новия Регламент за марките на ЕС, който ще влезе в сила на 23 март 2016г.
Темата на уебинара е „Въпроси и отговори за новия Регламент за марките на ЕС: Промени, които влизат в сила 90 дни след публикацията му”. Целева група са представители на ведомствата по интелектуална собственост, потребителски асоциации, представители по ИС, граждани.
Потребителите се приканват да изпращат въпросите си до 27 януари. На изпратените преди събитието въпроси по време на излъчването  ще бъдат осигурени отговори от експерти на ОНІМ, като ще бъдат покрити теми като Абсолютни основания, Относителни основания, Процедури, Регистърът, Стоки и услуги, Жалби, както и съдържанието на новия Регламент само по себе си.
Припомняме, че от 23 март 2016г., 90 дни след влизането в сила на публикувания нов Регламент, ОНІМ ще стане известна като Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), а марката на Общността ще бъде преименувана на марка на Европейския съюз.

Повече информация за уебинара, моля вижте тук.

Работна програма 2016 на Обсерваторията на нарушения на правата върху ИС в ЕС 
Можете да намерите Работната програма на Обсерваторията на нарушения на правата върху ИС в ЕС през 2016 тук

Проучване за онлайн рекламата и  уеб сайтове със съмнения за нарушения на авторски права

Обсерваторията на нарушения на права върху интелектуалната собственост в ЕС публикува през януари нова студия, която изследва он лайн рекламата и връзката й с уеб сайтове, за които има съмнения, че нарушават авторски права. Доклад.
Повече информация може да намерите на:
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications

Нов брой на Alicante News, ОНІМ
Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОНІМ) в Аликанте публикува новия брой на ежемесечния си бюлетин Alicante News. Той се списва от ведомствен екип и е предназначен за ползвателите на марката и дизайна на общността, като ги запознава с последни новости от дейността на институцията, прави месечен преглед на практиката на ОНІМ и Комисията по жалбите.
Електронното издание на новия брой на бюлетина можете да намерите на:
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/alicante-news

Програма за стажове в ЕПВ

Европейската патентна академия приема заявки за Програмата по стажове в Генерална дирекция 1 на Европейското патентно ведомство /ЕПВ/, която е отговорна за проучванията, експертизата и опозициите. Тя ще се проведе в офисите на ЕПВ в Мюнхен в периода 11-28 октомври 2016г.
Програмата е с целева група представители по ИС и патентни специалисти с опит в заявяването и процедурата на европейските патентни заявки. Стажантите ще имат възможност да работят върху конкретни заявки и да изпълняват проучвания за ниво на техниката. Така ще могат да добият представа за работата на експертите в ЕПВ.
За повече информация вижте Official Journal November 2015, OJ EPO 2015, A98.

Крайният срок за кандидатстване е 31 януари 2016г.


Уважаеми потребители,
От 1 януари 2016 г. е в сила новата версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) за целите на регистрацията на марките, включваща редица промени в списъка на стоките и услугите и в обяснителните бележки. Поради отпадане на някои от  общите термини, определени за неприемливи за целите на класиране от заглавията на  класове 6, 14, 16, 17, 18 и 20,  Патентното Ведомство  публикува актуална версия на  Общото съобщение от 20/02/2014 г.  относно общата практика относно общите термини от заглавията на класовете.

Служба на ЕС за интелектуална собственост — ново наименование на най-голямата агенция на ЕС за интелектуална собственост 
Службата за хармонизация във вътрешния пазар (ОНІМ) ще бъде преименувана на Служба на ЕС за интелектуална собственост (ЕUIPO) съгласно нов законодателен акт на ЕС, публикуван днес.
Считано от 23.3.2016 г., 90 дни след като публикуваният днес законодателен акт влезе в сила, ОНІМ ще стане известна като Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (ЕUIPO), а марката на Общността ще бъде преименувана на марка на Европейския съюз. 
Всички съществуващи МО ще станат автоматично марки на Европейския съюз и заявки за марки на Европейския съюз на 23.3.2016 г. 
В Регламента за изменение се преразглеждат също таксите, дължими на Службата, включително общо намаление на размерите им, по-конкретно в случая с таксите за подновяване на марки. На 23.3.2016 г онлайн формулярите за заявки на Службата и калкулаторът на таксите ще бъдат автоматично актуализирани, за да отразят новата система. От своето седалище в Аликанте, Испания, ОНІМ е обработила от 1996 г. досега повече от 1,3 милиона заявки за марки на Общността на 23 езика на ЕС от почти всяка държава и регион на света. 
ЗА OHIM 
ОНІМ е най-голямата децентрализирана агенция на ЕС. Тя се финансира изцяло със собствени приходи и не получава никакви средства от бюджета на ЕС. Освен че управлява марката на Общността и регистрирания дизайн на Общността, тя работи в сътрудничество на европейско, национално и регионално равнище със своите партньорски служби за ИС за изграждане на по-силна система за ИС в целия ЕС в полза на потребителите.
Връзки с пресата: 
Twitter: @OAMITWEETS
 Laura Casado 
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите  
Ruth McDonald
Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

 
Уважаеми потребители,
Уведомяваме ви, че от 1 януари 2016 г. ще влезе в сила новата версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите (Ницска класификация) за целите на регистрацията на марките, която включва редица промени в списъка на стоките и услугите и в обяснителните бележки. Най-съществената промяна в тази версия,  е че общите термини, определени за неприемливи за целите на класиране от класове 6, 14, 16, 17, 18 и 20, отпадат от техните заглавия.
В тази връзка на 04 януари 2016 г. Патентното ведомство ще публикува и актуална версия на Общото съобщение от 20/02/2014 г.  относно общата практика относно общите термини от заглавията на класовете,  в което 11-те общи термини, определени за неприемливи за целите на класиране са редуцирани до 5.
Новата версия на Ницската класификация ще се прилага за заявки, подадени на или след 01 януари 2016 г. и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
Силно препоръчително е, за  спестяване на процедурно време по отстраняване на формалните недостатъци, допуснати при посочване на стоките и услугите и хедингите на класовете, заявителите да използват новата версия на Ницската класификация на стоките и услугите в сила от 1 януари 2016.

Нов доклад на Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар (OHIM): "1,4 млрд. евро загуби за ЕС заради фалшиви играчки и игри". Графика 

Международно изложение на технически иновации, патенти и изобретения в Тржинец
В изложбения комплекс Верк Арена в Тржинец, Чехия на 16 и 17 юни 2016г. ще се проведе Международно изложение на технически иновации, патенти и изобретения.  Чешкото ведомство за индустриална собственост е експертен партньор на събитието.  Целта на изложението е да даде поле за изява на изследователски и развойни институции, университети и други иноватори и заинтересовани страни, които да покажат резултатите от работата си. Същевременно участниците ще се запознаят с начините на закрила на индустриалната собственост като инструмент за реализация на новите решения на пазара.
Повече информация относно изложението и записването за участие можете да намерите на: http://www.inventarena.cz/en/

Нов доклад на ЕПО за изобретенията в устойчивите технологии
Европейската патентна организация публикува нов доклад с данни относно закрилата на индустриалната собственост и икономическите показатели при европейските технологии за смекчаване на промените в климата.
В Европа се изобретяват 18% от световните изобретения в тази област, както и 40% от т.нар. изобретения с висока стойност, където патентната закрила се търси в повече от една държава. Развитието на изобретения в тази област е в резултат на публичните политики за декарбонизиране на икономиката.
Президентът на Европейското патентно ведомство Беноа Батистели каза по този повод: „Патентната система играе важна роля за насърчаване на изследванията, развитието и иновациите, а също и за подкрепа на търговията и инвестиционните потоци, както и за трансфера на нови технологии за смекчаване на климатичните промени в регионите”.
Повече за доклада можете да научите тук.

ЕПВ ПРЕДОСТАВИ МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА ESPACENET
Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ пусна мобилна версия на популярната услуга за проучване ESPACENET и Европейския патентен регистър.

Информацията вече може да се търси на m.epo.org

За повече информация вижте тук.


Наградите DesignEuropa — отличие за постиженията в областта на дизайна в ЕС

DesignEuropa — отличие за постиженията в областта на дизайна в ЕС

С цел да отбележи значението на постиженията в областта на дизайна в ЕС, днес Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) - OHIM, най-голямата агенция в областта на интелектуалната собственост в ЕС, обяви първото издание на наградите DesignEuropa.


ОНІМ организира първата Конференция за съдебна практика по ИС

ОНІМ организира за първи път Конференция за съдебната практика по ИС, която е посветена на същински и процедурни въпроси по споровете относно марките и дизайните. Тя ще се проведе в Аликанте на 5-6 май 2016г.
Предвижда се да участват ползватели на международните системи по ИС, специалисти от областта, съдии, представители на институции и администрации на европейско и национално ниво.
Форматът на конференцията ще бъде отворен, с възможност за много дискусии, като фокусът ще бъде върху потребителите на системата.В края на конференцията ще бъдат връчени сертификати за участието в нея.
Изисква се такса за участие 150 евро.
Повече подробности, програмата на конференцията и регистрационен формуляр можете да намерите на уеб сайта на ОНІМ - тук.


Он лайн обучителен курс за предварителния изпит EQE през 2016 г
Он лайн обучителният курс за кандидатите през 2016г.  за предварителния изпит на Европейския квалификационен изпит EQE за европейски патентни представители е изготвен от Европейската патентна академия и Институтът за професионалните представители пред Европейското патентно ведомство – epi. Курсът съдържа разширен обучителен материал, който покрива редица теми, включени в изпита. 
За повече информация вижте: http://www.epo.org/learning-events/eqe/eqe-training/pre-exam/course.html

Нов брой на
Alicante News, ОНІМ
Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (ОНІМ) в Аликанте публикува октомврийския брой на ежемесечния си бюлетин Alicante News. Той се списва от екип на ведомството и е предназначен за ползвателите на марката и дизайна на общността, като ги запознава с последни новости от дейността на институцията, месечен преглед на практиката на ОНІМ и Комисията по жалбите.
Електронното издание на новия брой на бюлетина, както и предишни публикации, можете да намерите на: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/alicante-news

500 млн. евро изгубени всяка година в ЕС заради фалшиво спортно оборудване
Продажбата на на фалшиво спортно оборудване (като футболни топки, спортни шлемове, тенис ракети, ски, уреди за гимнастика и скейтбордове) причинява загуби за  500 млн. евро всяка година на законните предприятия в ЕС.
Нова студия на Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), показва, че загубите от продажби на фалшиво спортно оборудване в 28-те държави-членки на ЕС , без да се включват спортните облекла и обувки, се равнява на близо 6,5% от общите продажби в сектора.
Тези изгубени приходи водят до загубата на около 2 800 работни места, тъй като законните производители и търговци произвеждат и продават по-малко оригинални продукти, отколкото биха могли при липса на фалшификации, и затова наемат по-малко работници.
Проучването, публикувано чрез Европейската обсерватория на нарушенията на права върху интелектуална обственост, администрирана от OHIM, оценява също и косвените щети от търговията с фалшификати.

Aко се вземе предвид и последващият ефект върху доставчиците, които получават по-малко поръчки, законният бизнес в ЕС губи още 360 млн. приходи от продажби  заради фалшификацията на спортното  оборудване. Имайки предвид, че производителите и търговците на фалшификати не плащат данъци, социални осигуровки и ДДС, не се събират и над 150 млн. евро от държавните приходи в целия ЕС в този сектор.

Президентът на OHIM, Антонио Кампиньош, заяви по този повод: „Всеки ден милиони хора в ЕС спортуват и се наслаждават на играта. Много малко от тях  обаче знаят за икономическите вреди, причинени от фалшификацията на спортно оборудване в техните държави и на територията на целия ЕС. С тази поредица от студии ние изследваме  икономическото въздействие на фалшифицирането и последствията от него по отношение на изгубени приходи и работни места в ЕС, сектор по сектор. Така ще покажем една цялостна картина на  политиците и гражданите.”

Най-големите производители на спортно оборудване като процент от общата продукция в ЕС са Италия, Германия, Франция, Великобритания и Испания, а съответно по процент на загубите вследствие фалшифициране на изделия от този сетор на първо място е Франция, следвана от Испания, Италия, Великобритания и Германия.

Студията на ОНІМ е част от поредица проучвания на икономическото въздействие на фалшифицирането в редица сектори на територията на ЕС, които бяха проведени през последните месеци. Двата сектора, който беше разгледани досега са козметика и средства за лична хигиена, и облекла, обувки и аксесоари.

Покана за участие в 8-мото Международно изобретателско изложение в Близкия Изток
В Кувейт от 16 до 19  ноември 2015г., ще се проведе 8-мото Международно изобретателско изложение в Близкия изток. Организатори са Кувейтският научен клуб в сътрудничество с Международното изобретателско изложение - Женева. Събитието се провежда под патронажа на Н.В Емира на Кувейт Шейх Сабах Ал-Ахмад Ал-Джабер Ал-Сабах.
Световните ранг листи поставят форума на второ място след Изложението в Женева по участници и посещаемост.  
Организаторите канят изследователските центрове и научните и технологични общности и асоциации, както и всички заинтересовани изобретатели да участват в международното събитие.  

Таксата за участие на един изобретател с едно изобретение е 500 щ.долара, като в нея са включени ползването на щанд, настаняването, транспорт и други организационни услуги по време на изложението. Победителите ще бъдат премирани от специално жури, като общият награден фонд надхвърля 50 000 щ.долара.

Повече информация можете да намерите на: http://www.iifme.com/

Включете се в „Ideas Powered“ и споделете мнението си за интелектуалната собственост

През юли т.г. стартира първият интерактивен уебсайт за целия ЕС, посветен на младите хора и интелектуалната собственост ез юли т.г. стартира първият интерактивен уебсайт за целия ЕС, посветен на младите хора и интелектуалната собственост Ideas Powered (www.ideaspowered.eu).
Той се подпомага от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и е достъпен посредством сайт-а на Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост.
Уебсайтът събира на едно място изявленията и мненията на млади дизайнери, композитори, предприемачи и артисти от целия ЕС, за да покаже по какъв начин интелектуалната собственост стои в основата на и подкрепя иновациите и творчеството. Сайтът е обявил конкурс за видеозаписи, в които младежите да споделят какво означава за тях интелектуалната собственост. Наградата за победителя е пътуване из градовете на Европа.
През 2013г. ОНІМ е провело проучване за начина, по който гражданите на ЕС — включително и младите хора — възприемат интелектуалната собственост.
Резултатите са показали, че осем от десет младежи на възраст между 15 и 24 години в ЕС считат, че купуването на фалшифицирани стоки има отрицателни икономически последици, а две трети са съгласни, че незаконното изтегляне на файлове е заплаха за икономиката и работните места. Въпреки това 50 % все още оправдават купуването на фалшификати като жест на протест или като разумна покупка, а 57 % считат, че получаването по незаконен начин на достъп до защитено с авторско право съдържание за лична употреба е допустимо.
По този повод президентът на ОНІМ Антонио Кампиньош е заявил:

„Този уебсайт бе създаден въз основа на нашето проучване от 2013 г. и се базира на неговите резултати.
Целта му е да предостави нов поглед върху интелектуалната собственост — той разказва за млади европейци, които използват интелектуалната собственост в подкрепа на търговските си дейности, изкарват с нея прехраната си или тя присъства в хобито им за свободното време. Уебсайтът е двупосочен портал — ще търсим мненията на младите хора относно всички аспекти на интелектуалната собственост в техния живот и ще ги приканваме те също да бъдат активни и да дадат своя принос по тази тема.“

Уебсайтът Ideas Powered се поддържа от акаунт
във Facebook (https://www.facebook.com/IdeasPowered)
и в Twitter (https://twitter.com/IdeasPowered).


КОНКУРС „ЕВРОПЕЙСКИ ИЗОБРЕТАТЕЛ” ЗА 2016 г.
Европейското патентно ведомство отвори процедурата по набиране на предложения за участие в конкурса „Европейски изобретател” за 2016 г. Той ще се проведе на 9 юни 2016 г. в Лисабон за единадесети пореден път.
Категориите, в които ще се състезават кандидатите, са традиционните пет:

Промишленост -  изобретатели от големи европейски предприятия, защитили като изобретение значими и успешни технологии;
Малки и средни предприятия /МСП/ – изобретатели от МСП със значими изобретения;
Научни изследвания – за водещи изобретатели, работещи в европейски университети и научнозиследователски организации;
Цялостен принос  - европейски изобретатели с дългогодишен принос в определена техническа област;
Държави извън Европа – изобретатели, които не са от европейски страни.

Минималното изискване за участие в конкурса е кандидатът да е изобретател по действащ европейски патент. Задължително се разглежда икономическият и социалният ефект от изобретението.

Предложенията  за номиниране могат да се изпращат чрез:                    
          -  попълване на образец онлайн чрез http://www.epo.org/ ;                   
          -  изпращане на сканирания попълнен образец по е-поща на адрес: 
                        Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите ;                    
          -  изпращане на попълнения образец по пощата на адрес:
                       European Inventor Award
                       c/o European Patent Office
                       80298 MunichGermany 
Крайният срок за изпращане на предложенията е: 14 октомври 2015 г.

Образецът се попълва на английски, немски или френски език. 

За повече информация вижте: www.epo.org/european-inventor


26 млрд. евро и до 363 хил. работни места изгубени всяка година в ЕС заради фалшиви изделия
Производството и разпространението на фалшиви дрехи, обувки и аксесоари (като вратовръзки, шалове, колани и ръкавици) причинява загуби за  26 млрд. евро всяка година на законните предприятия в ЕС.
Ново проучване от Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), показва, че продажбата на фалшиви дрехи, обувки и аксесоари в ЕС се равнява на близо 10% от общите продажби в сектора в 28-те държави-членки.
Тези загубени приходи водят до 363 хил. изгубени работни места, тъй като законните производители и търговци произвеждат и продават по-малко оригинални продукти, отколкото биха могли при липса на фалшификации, и затова наемат по-малко работници.
Проучването, публикувано чрез Европейската обсерватория на нарушенията на права върху интелектуална обственост, администрирана от OHIM, оценява също и косвения ефект от търговията с фалшификати.
Ако се вземе предвид и последващият ефект върху доставчиците, законният бизнес в ЕС губи 43.3 млрд. приходи от продажби  и около 518 хил. работни места, заради фалшификацията на продукти. Имайки предвид, че производителите и търговците на фалшификати не плащат данъци, социални осигуровки и ДДС, не се събират над 8 млрд. евро от държавните приходи в целия ЕС.
Президентът на OHIM, Антонио Кампиньош, заяви по този повод: „С този доклад можем количествено да покажем  икономическото въздействие на фалшифицирането и последствията от него по отношение на изгубени приходи и работни места в ЕС в сектора облекло, обувки и аксесоари. Тези резултати не само ще помогнат на политиците в тяхната работа, но ще помогнат и на потребителите да направят по-информиран избор.”
Настоящата студия е част от поредица проучвания на икономическото въздействие на фалшифицирането в редица сектори на територията на ЕС, които ще бъдат проведени през следващите месеци. Първият сектор, който беше разгледан в доклада през март т.г., бе козметика и средства за лична хигиена.


Европейското патентно ведомство търси Главен икономист
Европейското патентно ведомство търси Главен икономист, който да извършва експертиза на световно ниво на икономиката на патентните трендове.
Организацията е ключов играч в тази област и вече е изготвила множество големи икономически студии. Сред тях са такива водещи актуални теми като патентна дейност за технологии, свързани с климатичните промени. Така втората по големина публична организация в Европа има сериозен икономически принос за разширяване на публичния дебат по важни технологични теми.Повече информация за вакантната позиция може да намерите на http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/other/eur-5840.html.
Срокът за подаване на документите е 19 юли 2015г.

Започна записването за Конференцията по патентна информация 2015
Европейското патентно ведомство обяви програмата на ежегодната Конференция по патентна информация и отвори възможността за он лайн записване на участниците в нея. Тя ще се проведе в Копенхаген от 10 до 12 ноември 2015г.
Сред основните теми ще бъдат актуалното развитие на европейската патентна информация и перспективите за бъдещето, патентна статистика и анализи. Ще бъдат разгледани дълбочинно специфични въпроси на патентната информация по дискусионни групи. В рамките на Конференцията ще се организират и няколко специализирани обучения. Традиционно това събитие е място за ежегодна среща на специалисти по патентни проучвания от цял свят с представители на Европейското патентно ведомство и национални патентни ведомства и с фирмите - доставчици на патентна информация.
Повече за Конференцията може да прочетете тук - http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/pi-conference.html.

Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) публикува годишния си доклад за 2014 г. Докладът може да се намери тук: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/news/-/action/view/2159166

Приключиха успешно практическите срещи във Варна и Стара Загора, посветени на електронните услуги за марки и промишлени дизайни
В изпълнение на договора за техническо сътрудничество за 2015 г., сключен между Патентното ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM), във Варна и Стара Загора се проведоха практически срещи, по време на които експерти от Патентното ведомство демонстрираха електронните услуги на ведомството за марки и промишлени дизайни, както и общите електронни инструменти на държавите членки на ЕС - TM View и DesignView, ТMclass, както и Общият инструмент за сходство на стоки и услуги и Стандарти за качество.
Събитията бяха проследени от представителите на бизнеса, които оцениха възможностите на електронните услуги, улесняващи пътя им за получаване на услуги в областта на марките и дизайните. Засилен беше интересът и към широкоспектърната информация, която могат да получат неограничено и безплатно в полза на развитието на бизнеса си. Специалистите в областта на индустриалната собственост също бяха детайлно запознати с възможностите на електронните услуги, с които да предоставят по-качествени и надеждни услуги на своите клиенти.
Bсички инструменти са част от програмата на Фонда за сътрудничество, ръководен и финансиран от  OHIM с цел модернизиране на националните ведомства по индустриална собственост  и предоставяне на възможност потребителите сами да черпят разнообразна информация и да управляват  правата си върху обектите на индустриалната собственост.
dsc02800_qdsc02748_q
ОНІМ публикува нова студия за връзката между правата върху ИС и представянето на фирмите
Компаниите, притежаващи права върху интелектуална собственост (ИС), имат като цяло с 29% по-висок приход от работник, около шест пъти повече персонал и изплащат заплати с до 20% по-високи от фирмите, които не притежават такива права.
Това са основните изводи от публикуваната днес икономическа студия, изготвена от Ведомството за хармнозицаия на вътрешния пазар (ОНІМ) чрез Обсерваторията на нарушенията на правата върху ИС в ЕС.
Изследването се базира на официалните публични финансови данни на повече от 2,3 млн. европейски фирми и покрива компании, които притежават патенти за изобретения, марки и дизайни както на национално, така и на ниво ЕС.
Друг ключов резултат от изследването е скромният процент на МСП в Европа, притежаващи патенти, марки или дизайни. Тези от тях с интелектуална собственост изплащат с 32% по-високи заплати на работник, което е безспорно доказателство за значителната обвързаност на ползите и собствеността на права върху ИС. За МСП се считат фирми с по-малко от 250 души персонал и годишен оборот, който не надхвърля 50 млн евро.
Изследването е последващо на публикуваната миналата година студия на ОНІМ относно приноса на индустриите с интензивно използване на права върху интелектуална собственост за икномическата реализация и осигуряването на работни места в ЕС.
Новия доклад можете да намерите тук.

ЕПА организира семинар за актуализация на правилата за експертиза

Европейската патентна академия (ЕПА) организира пътуващ семинар, посветен на последните актуализации в правила на патентна експертиза в Европейското патентно ведомство.
Специално внимание ще бъде посветено на чл. 123 (2) от ЕПК.
Предварителна програма, график на датите и градовете, в които ще бъде проведен семинара, както и повече подробности за събитията можете да намерите тук.

Практически семинар на тема "Изграждане на респект към интелектуалната собственост“
Патентното ведомство и Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ проведоха на 4 юни 2015 г. в парк-хотел „Витоша“ практически семинар на тема "Изграждане на респект към интелектуалната собственост“. Семинарът бе открит от заместник-министъра на икономиката, г-н Любен Петров, който сподели, че 41% от брутния вътрешен продукт /БВП/ на България се дължи на отрасли с интензивно използване на патенти, марки и авторски права, а 24% от работните места в страната се създават от тези отрасли.
Бяха обсъдени проблемите при правоприлагането в областта на интелектуалната собственост, както и взаимовръзките в работата на правоприлагащите органи и притежателите на права върху интелектуалната собственост и техните представители. Лектори бяха г-н Ксавиер Вермандел, старши съветник по правните въпроси в Световната организация по интелектуална собственост, г-н Питър Астли, помощник –директор в общинския съвет на Уорингтън - Великобритания, г-жа Мариана Цвяткова – директор на дирекция „Правна“ в Патентното ведомство, както и представители на Агенция „Митници“, Районен съд – Димитровград и др. 
В семинара участваха представители на българските правоприлагащи органи – полиция и митници, както и представители по индустриална собственост с активна дейност в областта на защитата на нарушени права по интелектуална собственост. Участниците изразиха благодарност за полезната информацията и умелото й систематично поднасяне, което ще ги подпомогне в подобряването на извършваната от тях дейност.

04_06_2015


Практически срещи във Варна и Стара Загора
На 17 юни 2015 г. във Варна и  на 19 юни 2015 г. в Стара Загора, Патентното ведомство организира практически срещи, по време на които ще бъдат демонстрирани   електронните услуги в областта на марките и промишлените дизайни. На всеки участник в събитието ще бъде отделено специално внимание,  съобразно неговия интерес, като  експертите, които ще демонстрират модулите,  ще отговарят на въпросите на участниците и ще събират мнения и препоръки за подобряването на електронните услуги.
Събитието има за цел да популяризира модулите за електронни услуги за марки и дизайни, създадени в рамките на Фонда за сътрудничество на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) и ведомствата по индустриална собственост на държавите членки на Европейския съюз. Електронните услуги улеснят потребителите, като им спестяват време и им помогнат да попълнят правилно и изчерпателно необходимите данни, за да подадат искане до Патентното ведомство.
Събитието се организира от Патентното ведомство на Република България, съвместно с   OHIM в изпълнение на Програмата на OHIM за техническо сътрудничество с националните ведомства на държавите  -  членки на ЕС.
Входът е свободен, не се изисква предварителна регистрация и всеки, който проявява интерес, може да посети събитието в удобно от него време между 9 и 17 часа на 17 юни във Варна, хотел „Черно море”, зала 2, бул.“Сливница“ №33 и на 19 юни в Стара Загора хотел „Верея”, бул. „Цар Симеон” №100.

Проучване относно зависимостта на международните регистрации на марки
Световната организация по интелектуална собственост, по искане на Работната група за развитие на Мадридската система за международна регистрация марки, извършва проучване  относно принципа на зависимост на международната регистрация от националната заявка или регистрация.
Който желае, може да участва в проучването тук: http://survey.mbeem.com/472922

Успешно приключи семинарът за правоприлагане в областта на интелектуалната собственост в Пловдив
Трети семинар, чиято аудитория са представители на правоприлагащите органи,  бе проведен на 15 май 2015 г. в Пловдив. Събитието е част от програмата на Договора за техническо сътрудничество за  2015 г., сключен между Патентното ведомство  на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM).
Семинарът се проведе с активното участие на всички представени страни – Патентното ведомство, правоохранителните органи и на притежателите на права, които дискутираха актуални проблеми в областта на защитата на интелектуалната собственост.
dsc02476

ВХВП И Европол изготвиха доклад за контрафакциите в ЕС към 2015г
Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар /ВХВП/ съвместно с Европол и чрез Европейската обсерватория на нарушенията върху права на интелектуалната собственост изготви нов Доклад за контрафакциите в ЕС към 2015г. Докладът може да бъде прочетен тук - 2015 Situation Report on Counterfeiting in the EU.
Докладът има за цел да даде актуална информация на обществеността, индустрията, политиците и работещите в областта на интелектуалната собственост в ЕС и на национално ниво за състоянието на организираните криминални групи, участващи в производството и разпространението на контрафактни стоки на територията на ЕС. Изследвани са също връзките между контрафакциите и други криминални действия.

ЕПА  ще представи он лайн иновационни обучения
Европейската патентна академия ще повтори четири едночасови он лайн обучения, поради голямо потребителско търсене. Те са разработени в рамките на проекта ip4inno и разглеждат теми, свързани с иновациите, технологичната комерсиализация и оценката на индустриалната собственост.

Стратират на 10 юни 2015г.

Цената за четирите обучения е сто евро.

Повече подробности за обученията можете да научите тук.

Семинарите за представители на правоприлагащите органи продължават
След Търговище и Бургас Патентното ведомство организира семинар и в Пловдив, който  ще се състои на 15 май 2015 г.  Семинарът отново е насочен към институциите в България, отговорни за  прилагането на права върху обектите на интелектуалната собственост. Предвижда се той да протече в интерактивна форма, чрез която да се обменят идеи по  въпросите на закрилата и прилагането на правата върху обектите на интелектуалната собственост между представители на правоохранителните органи, Патентното ведомство и представители на притежателите на права.Предстоящото събитие също е част от дейностите по  Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) за 2015 г. 


Номинации за наградите "Европейски изобретател" за 2015 година
Вече са известни номинираните за 2015г. за наградите Европейски изобретател на годината, станали известни като Европейските „Оскари за технологии и иновации”.  Връчването им ще стане на тържествена церемония на 11 юни 2015г. в Париж в присъствието на високопоставени държавници и видни представители от областта на индустиралната собственост, научните и научноизследователските среди, индустриите,  академичната общност и обществеността.   

Европейското патентно ведомство (ЕПВ) обяви 15-те номинирани за тази година, които вече традиционно се състезават в пет категории – промишленост, научни изследвания, малки и средни предприятия, неевропейски държави и цялостна изобретателска дейност. Ще бъде връчена и Наградата за популярност, която се определя чрез он лайн гласуване през страницата на ЕПВ.

Наградата, която се връчва, е напълно символична и няма материално изражение. С нея се отличават индивидуални изобретатели или творчески екипи за техния принос към технологичния, социалния и икономическия прогрес на Европа и по света. Носителите на наградата в петте категории ще бъдат определени от независимо международно жури. Тази година номинираните имат изобретения от най-различни области на техниката, включващи биохимия, строителство, енергетика, електроника, индустриална химия, медицински и хранителни технологии, физика.
Церемонията ще бъде предавана директно чрез интернет страницата на Европейското патентно ведомство и чрез Иновационна ТВ - https://www.youtube.com/watch?v=s2UCF39OnbU, която може да се гледа и на смарт телевизори, с помощта на представеното от Европейското патентно ведомство смарт приложение /за целта трябва да се потърси Innovation TV от хъба на телевизора/.
Номинираните за 2015, излъчени сред повече от 300 допуснати за обсъждане предложения, са по категории както следва.
Съгласно правилника предложения за номинации за наградата Европейски изобретател на годината могат да бъдат представени от самите изобретатели или от патентните експерти от националните патентни институции и ЕПВ. Преди да бъдат представени на журито номинациите се проверяват по формален признак и от гледна точка на съдържание от група патентни експерти в ЕПВ. За трети път тази година публиката може да избере свой любим изобретател или екип, като гласува он лайн за номинираните на адрес: http://www.epo.org/
Повече информация за церемонията по награждаването може да намерите на:   http://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html и https://www.facebook.com/europeaninventoraward
Допълнителна информация и акредитации или заявки за интервюта: Медия център, Европейско патентно ведомство – Мюнхен, http://www.epo.org/news-issues/press/european-inventor-award.html.

 

Приключиха семинарите за правоприлагащи органи в Търговище и Бургас
В рамките на  Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) за 2015 г. бяха проведени два  семинара  с участието на представители на Министерството на вътрешните работи и на Прокуратурата на Република България.
Семинарите, които се състояха в Търговище на 22 април и в Бургас  и 24  април 2015 г.,  бяха активна форма на размяна на  мнения по въпросите на закрилата и прилагането на правата върху обектите на интелектуалната собственост между представители на правоохранителните органи, Патентното ведомство и представители на притежателите на права.
Събитията са част от стремежа на институциите и частния сектор в България за ползотворното сътрудничество в борбата срещу нарушаването на права върху обектите на интелектуалната собственост.
Следващият семинар от поредицата за правоприлагащи органи ще се проведе на 15 май 2015 г. в Пловдив.
DSC02345_1DSC02342_1

Академията на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) организира съвместно с отдел „Обслужване на клиенти” на организацията курс в областта на интелектуалната собственост с юридическа насоченост, който ще се проведе от 27 до 29 април 2015 г. в гр. Аликанте, Испания.
Целта на обучението е да разшири познанията на заинтересованите лица по отношение на всички етапи от процедурата по регистрация на търговската марка на Общността, както и да даде практическа информация и полезни съвети за правилното използване на предлаганите онлайн инструменти за улесняване на заявителската дейност и комуникацията с OHIM. Програмата на курса включва теми като въведение в регистрационната система на марката на Общността, технически аспекти на електронното заявяване, отмяна и последващо апелативно производство. Обучението ще се проведе от експерти на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар на английски език, като се предоставя възможност за ползването на симултанен превод на френски и испански език.
Курсът е напълно безплатен, но участниците следва самостоятелно да организират своите пътуване и престой в Аликанте. Необходимо е желаещите да се включат в обучението да се регистрират до 13 април 2015 г. Предварителната програма, практическата информация и инструкциите за регистрация са на разположение тук.

25 март 2015
Патентното ведомство организира семинари за представители на правоприлагащите органи
Изпълнението на дейностите по Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM) за 2015 г. започна с организирането на два семинара за правоприлагащи органи, които ще се проведат в Търговище и Бургас  на 22 и 24   април 2015 г. Семинарите ще бъдат платформа за обмен на идеи по въпросите на закрилата и прилагането на правата върху обектите на интелектуалната собственост между представители на правоохранителните органи, Патентното ведомство и представители на притежателите на права. По време на семинара ще бъдат демонстрирани и on-line бази данни, ползването на които би улеснило работата на правоохранителните органи. Темите на семинара ще бъдат представени от експерти от Патентното ведомство и представители  на  прокуратурата, на ГД „Борба с организираната престъпност” – МВР и на притежателите на права. Целта е събитията да  позволят активна обмяна на мнения по разглежданите теми и са част от ползотворното сътрудничество между институциите в борбата срещу нарушаването на права върху обектите на интелектуалната собственост.

Започна изпълнението на Договора за техническо сътрудничество с OHIM за 2015 г.
Патентното ведомство стартира изпълнението на дейностите, заложени в Договора за техническо сътрудничество за 2015 г., подписан за девета поредна година с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) (OHIM).

Предмет на споразумението през настоящата година е популяризирането и повишаването на осведомеността относно постепенно въвежданите от българското ведомство електронни услуги за марки и промишлени дизайни,  създадени по линия на Фонда за сътрудничество и разработената нова практика в рамките на Програмата за сближаване на практиките  сред различни заинтересовани кръгове в България. Договорът включва и провеждането на семинари за обмяна на идеи относно защитата на интелектуалната собственост между Патентното ведомство, правоприлагащите органи в страната и представители на притежателите на права.

Фондът за сътрудничество между OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на държавите членки на ЕС има за цел да се създаде модерна Европейска система за марки и дизайни, в която OHIM и националните ведомства са равноправни партньори. Изпълнението на програмата на Фонда за сътрудничество се осъществява чрез реализирането на  конкретни проекти и се финансира от бюджета на OHIM.

 Патентното ведомство на Република България е взело участие в разработването на множество проекти, като към настоящия момент е внедрило голяма част от тях. Именно представянето на резултатите от тези проекти е предмет на популяризиране чрез Договора за техническо сътрудничество между българското Патентно ведомство и OHIM.

Програмата за сближаване на практиките също е част от инициативите за  създаване на единна и модерна система за марки в рамките на ЕС и основна й цел е да унифицира, някои аспекти, касаещи практически въпроси в процеса на регистрация на   марките и дизайните.  

Патентното ведомство  ще уведомява всички заинтересовани лица чрез публикации на сайта си за предстоящите събития съгласно Договора.


Уважаеми потребители,
От 01 януари 2015 г. е в сила новата версия на десетата редакция на Международната класификация на стоките и услугите  за целите на регистрацията на марките. Новата версия включва промени  както в списъка на стоките и услугите,  така и в обяснителните бележки. Новата версия ще се прилага за заявки, подадени на или след 01 януари 2015 г. и няма да засяга подадените преди тази дата заявки.
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка